Now showing items 1-3 of 3

 • Konkurenční strategie firmy 

  Weberová, Martina
  Cieľom diplomovej práce je na základe externej a internej analýzy vymedziť faktory ovplyvňujúce potenciál úspešnosti reálneho výrobného podniku a navrhnúť strategické odporučenia, ktoré ponúknu manažmentu hodnotenie podniku ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Hojstričová, Ivana
  Diplomová práca sa zameriava na analyzovanie marketingového riadenia firmy Diplomat Dental s.r.o. Cieľom práce je analyzovanie uplatnenia marketingového riadenia vo firme a vzhľadom na zistené skutočnosti navrhnúť riešenia, ...
 • Rozvoj koncepcie multiindustriálnej siete v procese spolutvorby hodnoty 

  Svobodová, Karolína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Keďže hodnotový reťazec vo väčšine odvetví prešiel rekonfiguráciou, firmy museli spolupracovať a aktívne sa zapájali do konkrétnej strategickej siete. Jednoduchý lineárny hodnotový reťazec pomaly stráca svoje uplatnenie ...