Now showing items 1-20 of 58

 • Analýza ekonomických dat obce Kobylnice s využitím statistických metod 

  Ulbrich, Michael
  Předmětem této bakalářské práce je analýza hospodaření obce Kobylnice. V úvodní teoretické části jsou popsány základní teoretické informace o obcích a o hospodaření obcí a základní poznatky o finanční analýze a statistických ...
 • Analýza hospodaření obce Čejč 

  Martinková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření a financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření obce Čejč. První část práce je zaměřena na teoretická východiska o obci, rozpočtové soustavě a rozpočtu ...
 • Analýza hospodaření obce Kotvrdovice pomocí časových řad 

  Doležel, Karel
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení hospodaření obce. V teoretické části bude popsána problematika časových řad a vysvětlení základních pojmů týkajících se obce a jejího hospodaření. V praktické ...
 • Financování investičního projektu v kontextu politiky EU 

  Ustohalová, Markéta
  Tématem bakalářské práce je financování investičního projektu v kontextu politiky EU. Teoretická část popisuje investice, investiční rozhodování a zdroje financování investic. Další řešená témata jsou politika EU, dotační ...
 • Financování projektu obce 

  Sedláková, Eliška
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Financování rozvojových strategií v obci 

  Lukeš, Jakub
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde charakterizovány jednotlivé náležitosti spojené s obecním ...
 • Hodnocení hospodaření zvolené obce 

  Fousek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá samosprávním celkem, konkrétně městysem. Blíže pak bude v práci přiblížen investiční záměr daného městyse v letech 2009 - 2013. V praktické části je popsán městys Pecka z obecného hlediska, ale ...
 • Hospodaření územních samosprávných celků 

  Beránková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Kunášková, Irena
  Diplomová práce se zabývá analýzou zadluženosti a hospodaření města Havlíčkův Brod v letech 2010 – 2016. V teoretické části je vymezena územní samospráva v České republice, hospodaření, zadluženost, příjmy a výdaje města. ...
 • Možnosti financování investičního projektu obce 

  Rejchrtová, Jana
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičního projektu obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení fungování obce a uvedení možností financování obcí. Druhá část obsahuje stručné ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obce Zašová 

  Mikošková, Lucie
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci obce Zašová v období roku 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Finanční analýza posuzuje minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního ...
 • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu 

  Kaufmannová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005-2007. Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Krejcar, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou rozpočtu obce v období 2002 až 2008 a to prostřednictvím vybraných finančních metod. Její teoretická část se zabývá poznatky z fungování a hospodaření obce. Její praktická ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Němeček, Josef
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Březnice ve Zlínském kraji. Její část teoretická shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování obce, hospodaření obce a z oblasti rozpočtového určení daní. Praktická část ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Běloušková, Jana
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu současných činností a možnosti dalšího rozvoje obce Těšany. Cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení hospodaření obce, které jsou založeny především na podpoře podnikání v obci, ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Štoky 

  Mužatková, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na rozpočtové hospodaření obce Štoky v letech 2007-2011. Obsahuje teoretické poznatky o obcích, jejich majetku, hospodaření s ním a také kontrole hospodaření obce. Druhá část se zabývá ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce Želetava 

  Vrbková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení hospodaření obce Želetava v letech 2006 – 2010. První část obsahuje teoretické poznatky o obcích v České republice, druhá část popisuje obec Želetava, podrobnou analýzu příjmů a ...
 • Návrh na zlepšení hospodářské situace obce Nové Sedlice 

  Vavrečková, Zuzana
  Bakalářská práce je zpracována na téma Účetnictví měst a obcí. Konkrétně je zaměřena na zlepšení hospodaření obce Nové Sedlice. Cílem této bakalářské práce je přiblížení základních pojmů a vztahů, které se týkají rozpočtové ...
 • Návrh rozpočtu obce 

  Kvasničková, Markéta
  Bakalářská práce zkoumá hospodaření a financování územně samosprávního celku a problematiku hospodaření obce Želešice. První část práce je zaměřena na teoretickou část o obci, rozpočtové skladbě a rozpočtu obcí. Druhá část ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření obce 

  Rejchrtová, Jana
  Předložená bakalářská práce se především zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Božanov, která slouží jako podklad pro návrhy vedoucí ke zlepšení hospodaření obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení ...