Now showing items 1-11 of 11

 • Aspekty ovlivňující cenu rybníka 

  Smolík, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá oceňováním rybníků a jejich ovlivňujícími aspekty, které mohou hrát roli při oceňování rybníků. V první části diplomové práce se autor zabývá základními pojmy a problematikou, které jsou potřebné ...
 • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov 

  Hejl, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušené dokumentace víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov. Diplomová práce se skládá z části textové, grafické a hydrotechnických výpočtů.
 • Posouzení kapacity koryta Vraženského potoka v úseku km 2,0 až km 4,0 

  Hrabovský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity Vraženského potoka v intravilánu obce Vražné. Řešený úsek se nachází v úseku ř. km 2,000-4,000. Jedná se o přirozenou meandrující vodoteč. V práci je posouzena kapacita koryta ...
 • Posouzení vodního díla Šišma za povodní 

  Škrach, Mikuláš
  Cílem bakalářské práce je posouzení vodní nádrže Šišma na převedení kontrolní povodňové vlny. Zpracování je v souladu s ČSN 75 2935. Výsledkem posudku je zhodnocení stávajícího stavu tělese hráze a funkčních objektů na ...
 • Rekonstrukce malé vodní nádrže Pod kravínem 

  Lehotská, Lívia
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukci malé vodní nádrže ve spolupráci s projekční firmou VZD Invest s. r. o. Úvod je zaměřen na základní popis samotného předmětu studie – malé vodní nádrže. Druhá část zahrnuje obecnou ...
 • Studie proveditelnosti obnovy zaniklého jezera 

  Vaštík, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na zkoumání možnosti obnovy zaniklé vodní plochy a vliv obnovené plochy na okolní krajinu. Autor se zaměřuje na návrh obnovy konkrétního rybníka, možnostmi jeho využití a ekonomickým posouzením návrhu.
 • Studie řešení ochrany malé obce před extravilánovou vodou 

  Holý, Jan
  Diplomová práce pojednává o ochraně proti vodě z extravilánu se zaměřením na ochranu obce Chrudichromy. Jednotlivé kapitoly jsou sestaveny tak, aby nastiňovaly obecnou teorii ochrany před povodněmi a dále návrh ochrany v ...
 • Vodohospodářské řešení ochranné vodní nádrže v povodí Kobylího potoka 

  Šourek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh vodohospodářského řešení ochranné vodní nádrže v povodí Kobylího potoka. Diplomová práce se skládá z části textové, hydrotechnických výpočtů a grafické.
 • Vodohospodářské řešení vodní nádrže Mlýnka 

  Řeháková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je především návrh protipovodňového opatření – suché nádrže. Součástí práce je teoretická část popisující obecně návrh, ...
 • Vyhodnocení změn v rybniční hrázi monitorovaných metodou EIS 

  Novák, Michael
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování zemní hráze rybníka vybudovaného v katastru obce Jevíčko. Pro identifikování sledovaných změn, které souvisejí s proměnným zatížením zemní hráze vodou, v čase a prostoru, ...
 • Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže 

  Sedláková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá posouzením změn probíhajících v zemní hrázi malé vodní nádrže Bezedník III. v katastru obce Kobeřice s vymezením anomálních oblastí stanovených nepřímou měřicí metodou elektrické impedanční ...