Now showing items 1-20 of 72

 • Důsledky mobility zaměstnanců 

  Vnoučková, Lucie; Čejka, Robin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: The level of unemployment and employee mobility can be considered as one of the persisting economical problems. Current knowledge economy is based on the quality and productivity of labour (employees). ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Vrtílková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, jejími strukturálními fondy a moţnostmi čerpat finanční zdroje z jednotlivých programů. Zaměřuje se především na financování lidských zdrojů a zaměstnanosti. ...
 • Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka 

  Selingerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou, jejíž úspěšné fungování je základem pro nalezení cesty k zákazníkovi. Teoretická část shrnuje pojmy, které nastiňují důležitost firemní kultury pro úspěšné podnikání. Poznatky ...
 • Fluktuace zaměstnanců ve státním podniku 

  Matuszná, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá v první řadě mírou fluktuace zaměstnanců ve státním podniku. Práce je rozdělena na tři části a to na teoretickou, analýzu současného stavu a praktickou část. Teoretická část definuje základní ...
 • From Competence To Experience: Employee-Centricity in The Customer-Centric World 

  Havíř, David (IBIMA Publishing, 2019-04-10)
  Customer experience management as the current peak in the area of modern customer-centric marketing is challenging companies to effectively manage factors influencing customer experience creation with the promise of achieving ...
 • HR Marketing as Supporting Tool of New Managerial Staff in Industry 4.0 

  Jančíková, Kateřina; Milichovský, František (MDPI, 2019-08-21)
  Human Resource marketing (HRM) is focused on the creation of job-position with all relevant parameters such as work specification, wage, and adequate communication of job-offer. Wage is possible to understand not only the ...
 • Informačni bezpečnost podniku 

  Král, David
  Kvalitní zabezpečení citlivých dat a klíčových aktiv se dnes stává pro firmu jakéhokoliv zaměření a velikosti naprostou nutností. Historie vývoje informační bezpečnosti začala především v prostředí velkých organizací, které ...
 • Model e-personalistiky pro praxi 

  Červená, Renata
  Obsahem diplomové práce je analýza řízení lidských zdrojů, především její podstata. Součástí je také využití intranetových a internetových technologií při personálních procesech. Základem je popis principů fungování, významu ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Karásková, Monika
  Ve své diplomové práci se zabývám systémem odměňování a motivací pracovníků vybrané společnosti. Společnost si nepřála být jmenována. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti personální práce a motivace ...
 • Motivace a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti 

  Přívratská, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu systému motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti Zemědělsko obchodní družstvo Zálší. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. V ...
 • Motivace pracovníků ve vybrané společnosti 

  Šmerek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zjištěním současného stavu motivačního a stimulačního prostředí ve společnosti Reda a. s. Teoretická část práce popisuje obecná i praktická východiska související s danou problematikou. Analytická ...
 • Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto ...
 • Návrh a implementace vzdělávacího softwaru pro reklamní agenturu 

  Slebodník, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzdelávacieho softwaru pre personalistov na základe výsledkov analýz a požiadaviek klienta. Následne sa zaoberá implementáciou softwaru vo firme MenSeek s.r.o. Tento software tvorí platenú ...
 • Návrh efektivnějšího zabezpečování lidského potenciálu v organizaci 

  Vrabec, Peter
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou zabezpečovania žudského potenciálu. Jej ciežom je zefektívniť proces zabezpečovania žudského potenciálu vspoločnosti Red Hat Czech. V analytickej časti je vyhodnotený súčasný stav ...
 • Návrh hodnocení zaměstnanců 

  Dobrý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v restauraci KFC. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a vymezuje všechny základní pojmy. Praktická část se dále dělí na analytickou, v ...
 • Návrh metodiky kontroly zaměstnanců 

  Klimeš, Roman
  Má diplomová práce bude sloužit jako kontrolní nástroj managementu vzdělávací divize společnosti BooK s.r.o.. Tato kontrola bude spočívat v nastavení nové formy zpětnovazebního, kontrolního mechanismu za pomoci mnou ...
 • Návrh metodiky pro výběr a hodnocení pracovní pozice "Agent telemarketingu" 

  Kuimcidis, Nikolas
  Zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem pro telemarketingové společnosti, které nabízí své služby klientům vyhledávajícím externí spolupráci v telemarketingu. V součastnosti se rozpor mezi stálou fluktuací zaměstnanců a ...
 • Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci 

  Jurová, Jitka
  Předmětem diplomové práce "Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci" je pomocí znalosti základních teorií motivace lidského chování analyzovat různé faktory, které svým způsobem působí ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování ve firmě SPRESO, s.r.o. 

  Heclová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením motivačního systému a odměňováním zaměstnanců ve firmě SPRESO, s. r. o. V teoretické části se zaměřím na pojem motivace, stimulace a odměňování zaměstnanců. Na základě analýzy ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Matuszná, Veronika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu motivačního systému ve vybrané společnosti a jeho následná optimalizace. Teoretická část pojednává o hodnocení, odměňování, motivaci zaměstnanců. Praktická část je ...