Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Analýza motivačních faktorů a návrh motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Šafr, Daniel
  Bakalářská práce obsahuje základní teoretické pojmy a myšlenky týkající se motivace a lidských zdrojů, dále analyzuje současný stav motivačního systému společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. a obsahuje návrh na jeho ...
 • Concept for Motivational System Change in a Selected Company 

  Ďurčová, Ivana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve Společnosti XY v konkrétním sídle v Amsterdamu v Nizozemí. Na základě teoretického základu motivačních teorií, údajů získaných kvalitativním a ...
 • Inovace systému vzdělávání ve společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ELKO EP, s.r.o.. Na základě zjištěných skutečností stanovuje inovaci stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců. Inovovaný ...
 • Motivační systém zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. 

  Šťastný, David
  Tato Bakalářská práce pojednává o problematice motivace zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá vysvětlením hlavních pojmů, teoriemi pracovní motivace, a ...
 • Nástroj pro správu dokumentů v managementu projektů 

  Gavryliuk, Olga
  Tato práce se zabývá systémy na elektronickou správu dokumentů (EDMS) z perspektivy vybraných znalostních oblastí procesů v projektovém řízení. Cílem této práce bylo na základě vhodně vybraného EDM modelu vytvořit vlastní ...
 • Návrh aplikace age managementu ve vybrané společnosti 

  Chalupa, Pavel
  Cílem práce je navrhnout opatření, která mohou vést ke zmírnění rizik spojených se stárnutím zaměstnanců v rámci aplikace Age managementu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se řízení ...
 • Návrh na změnu motivačního systému a hodnocení zaměstnanců společnosti Česká pojišťovna, a.s. 

  Pokorná, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice motivace a hodnocení zaměstnanců Komunikačního centra ve společnosti Česká pojišťovna a.s. Vlastní návrh řešení systému motivace vychází z analýzy současného stavu a teoretických ...
 • Návrh na zvýšení efektivity personální práce 

  Fialová, Kateřina
  Práce se zabývá personálním managementem v malé firmě EKON international, s.r.o.: shrnutí teoretických poznatků k dané problematice, analýza podmínek, návrh řešení pro současný stav personalistiky ve firmě. Cílem návrhu ...
 • Návrh na zvýšení efektivity výběrového řízení 

  Doleželová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o procesu výběrového řízení a zvyšování jeho efektivity. Zabývá se zejména výběrem zaměstnanců na výrobní pozice ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh optimalizace personálního řízení firmy 

  Skácelová, Naděžda
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací personálního řízení ve firmě. Obsahuje teorii, analýzu současné situace v podniku a návrhy na zlepšení. Stěžejní částí práce jsou návrhy na zlepšení, jejichž cílem je zvýšení ...
 • Návrh personálního řízení ve společnosti Sika CZ 

  Novák, Vítězslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem personálního systému, který by měl zjednodušit a zefektivnit práci personálního oddělení ve společnosti Sika CZ. Hlavním cílem práce je navrhnout takový systém, který bude co nejvíce ...
 • Návrh rozvoje motivačního systému společnosti 

  Urbanová, Michaela
  Předmětem diplomové práce „Návrh rozvoje motivačního systému společnosti“ je analýza současného stavu motivace zaměstnanců společnosti IMOS Brno, a.s. V práci je provedena analýza současného motivačního systému vybrané ...
 • Návrh strategie náborového procesu pro výrobní podniky 

  Špačková, Kristýna
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení v oblasti náborového procesu personální agentuře Randstad s.r.o. Bakalářská práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Hlavním nástrojem sběru dat bylo ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu hodnocení zaměstnanců ve výrobě a TH pracovníků ve společnosti ELKO EP, s.r.o. . Na základě zjištěných skutečností obsahuje vylepšení stávajícího systému hodnocení ...
 • Návrh systému vzdělávání zaměstnanců v organizaci. 

  Lukáčová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců a analyzuje současný systém vzdělávání v konkrétní organizaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s danou problematikou. Následně ...
 • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

  Kamenistá, Michaela
  Predložená diplomová práca sa venuje oblasti riadenia ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti pričom dôraz je kladený na odhalenie nedostatkov v analyzovanej oblasti riadenia a návrh možných zlepšení. Hlavným cieľom práce ...
 • Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Halačková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců výdejních míst ve vybrané společnosti. První část je zaměřena na základní teoretické poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Druhá část ...
 • Návrh změn v systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Vaněk, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající se vzdělávání zaměstnanců. Následně je provedena analýza aktuálního stavu ...
 • Optimalizace náborových procesů a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Hauk, Patrik
  Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve zvoleném nemocničním zařízení. Cílem práce je předložení návrhů na zefektivnění a optimalizaci náborových procesů v organizaci a následné adaptace nových zaměstnanců. ...