Now showing items 1-12 of 12

 • Agarose Hydrogels Enriched by Humic Acids as the Complexation Agent 

  Klučáková, Martina (MDPI, 2020-03-19)
  The transport properties of agarose hydrogels enriched by humic acids were studied. Methylene blue, rhodamine 6G and Cu(II) ions were incorporated into hydrogel as diffusion probes, and then their release into water was ...
 • Analýza rozkladu roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojem 

  Totová, Ivana
  Tato diplomová práce prezentuje úvodní výsledky výzkumu zaměřeného na aplikaci diafragmového výboje ve vodných roztocích obsahujících huminové látky. Elektrické výboje ve vodě produkují různé reaktivní částice jako jsou ...
 • Frakcionace huminových kyselin izolovaných z lignitu 

  Moťka, Pavel
  Diplomová práce je věnována studiu lignitických huminových kyselin. Literární rešerši lze rozdělit do tří částí. První odpovídá obecné charakterizaci huminových látek s užším zaměřením na huminové kyseliny. Shrnuje jejich ...
 • How Humic Acids Affect the Rheological and Transport Properties of Hydrogels 

  Klučáková, Martina; Smilek, Jiří; Sedláček, Petr (MDPI, 2019-04-19)
  Huminové kyseliny jsou považovány za látky s tzv. supramolekulární strukturou, jež je základem jejich unikátních vlastností a fungování v přírodě. Naše studie potvrdila, že již malý přídavek těchto látek do agarozových ...
 • Huminové látky jako koloidní transportní systém rostlinných živin 

  Hudlíková, Iva
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o huminových látkách jako majoritní části organického uhlíku v půdě při transportu živin ke kořenovému systému rostlin. Literární rešerže je zaměřena na huminové látky, sorpční schopnost ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Interakce huminových hydrogelů s měďnatými ionty 

  Lang, David
  Tato diplomová práce se zabývá gely huminových kyselin a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. V této práci byla studována adsorpce měďnatých iontů na připravených gelech. Ty byly připraveny rozpuštěním ...
 • Nové metody síťování huminových látek 

  Lepíková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium síťování huminových látek. Hlavní náplní této práce bylo nalézt a optimalizovat použití nových činidel pro síťování huminové kyselin. Jako srovnávací huminový vzorek byl v práci ...
 • Reaktivita modifikovaných huminových gelů 

  Lang, David
  Tato bakalářská práce se zabývá gely huminových kyselin a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. V této práci byla studována adsorpce měďnatých iontů na huminových gelech. Ty byly připraveny rozpuštěním ...
 • The Role of Concentration and Solvent Character in the Molecular Organization of Humic Acids 

  Klučáková, Martina; Věžníková, Kateřina (MDPI AG, 2016-10-21)
  Bylo studováno chování huminových kyselin ve třech různých prostředích lišících se chemickým složením a způsobem přípravy. Byly zjištěny dva důležité zlomy v chování těchto systémů, první při nízkých koncentracích kolem ...
 • Stabilita půdní organické hmoty a huminových látek 

  Nováková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá změnou stability půdní organické hmoty vlivem extrakce v různých činidlech. Pro posouzení stability byly použity dvě půdy odlišného typu a z nich izolované huminové kyseliny. Na extrakci byla ...
 • Stanovení obsahu kyselých skupin v huminových látkách 

  Kabeláčová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním tří metod určených pro stanovení kyselosti huminových látek. Srovnávali jsme barytovou metodu, navrženou ke stanovení celkové míry kyselosti, acetátovou metodu, určenou k zjištění ...