Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza mazání TEP kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie 

  Tkadlec, Tadeáš
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání totální endoprotézy kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie, přičemž se jedná o vůbec první práci zaměřenou na takzvané měkké kloubní páry. Experimenty byly ...
 • Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu 

  Mikolášová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce ...
 • Charakterizace tenzidu CAE 

  Obršlíková, Monika
  CAE je kationtová povrchově aktivní látka, která je odvozená od DL-pyrrolidon karboxylátu, L-argininu a mastné kyseliny. Využívá se především v kosmetickém průmyslu. V současné době není známa přesná hodnota kritické ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

  Černá, Ladislava
  Tato práce je zaměřena na stanovení základních spektrálních charakteristik jako maximum fluorescence a doba života u fluorescenčních sond prodanu [6-propionyl-2-(dimethylamino)naftalen] a perylenu pomocí ustálené a časově ...
 • Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů 

  Kulilová, Pavlína
  Hyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové ...
 • Fázová separace v systému aminojíl-biopolymer 

  Plotěná, Michaela
  Záměrem této diplomové práce bylo prostudovat strukturu a vyhodnotit vlastnosti hydrogelu připraveného interakcí aminojílu s biopolymerem. Ze zástupců biopolymerů byl vybrán hyaluronan sodný o nízké až střední molekulové ...
 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Fluorescenční korelační spektroskopie v koloidních systémech 

  Janíček, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na pozorování stability a interakce koloidních systémů tvořených micelami povrchově aktivního CTAB v roztoku kyseliny hyaluronové a vody pomocí metody fluorescenční korelační spektroskopie. Jako ...
 • Hydratace biokolidů - kalorimetrická studie 

  Šméralová, Ester
  Předmětem této diplomové práce bylo studium hydratace vybraných biokoloidních látek, konkrétně huminových látek (huminových kyselin a fulvinových kyselin), kyseliny hyaluronové se třemi různými molekulovými hmotnostmi, ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Hydratace hyaluronové kyseliny 

  Průšová, Alena
  Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti ...
 • Interakce amfiflních fluorescenčních sond s hyaluronanem 

  Střondalová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývala studiem interakcí amfifilních fluorescenčních sond s hyaluronanem, jelikož tyto sondy by mohly výrazně pomoci v objasnění vazeb mezi hyaluronanem a tenzidy. Tento komplex by mohl být velikým ...
 • Ionogenní fluorescenční sondy ve výzkumu koloidních systémů 

  Střondalová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývala studiem interakcí ionogenních a amfifilních fluorescenčních sond s polyelektrolyty. Výzkum chování těchto koloidních systémů by mohl pomoci v objasnění interakcí mezi polyelektrolyty a ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu 

  Cimalová, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium fyzikálně chemických vlastností systému hyaluronan – kationtový tenzid. Jako kationtový tenzid byl použit Septonex. Byl zkoumán vliv prostředí na daný systém, vliv molekulové ...
 • Koloidní vlastnosti hyaluronových solů 

  Krouská, Jitka
  Předmětem této práce bylo popsat agregační vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a jejích hydrofobně modifikovaných derivátů. Za tímto účelem byly připraveny vodné roztoky kyseliny a dvou derivátů, lišící se stupněm substituce ...
 • Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích 

  Vaculíková, Hana
  V této práci byla zkoumána hustota a ultrazvuková rychlost roztoků kolagenu v ultra čisté deionizované vodě a roztoků kolagenu s hyaluronanem v ultra čisté deionizované vodě. Hustota byla měřena denzitometricky při různých ...
 • Mikroreologie v koloidních systémech 

  Hradecká, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu povrchových vlastností částic na výsledky mikroreogických měření roztoků biopolymerů. Hyaluronan byl zvolen jako záporně nabitý polymer, chitosan jako kladně nabitý ...
 • Mikroreologie ve studiu biopolymerníchh koloidů 

  Hnyluchová, Zuzana
  Byla zavedena a prověřena nová metoda pro měření viskoelastických materiálů zvaná mikroreologie. Pro určení správnosti měření byly porovnány výsledky pro tři řady vzorků získané pomocí jednočásticové mikroreologie, DLS ...
 • Modifikácie hyaluronanu kyselinou cholovou a využitie týchto derivátov pre nosičové aplikácie 

  Kvaková, Klaudia
  Esterifikáciou hydrofilnej kyseliny hyalurónovej (HA) s hydrofóbnou časťou kyseliny cholovej bol pripravený amfifilný derivát. V prvom kroku syntézy došlo k aktivácii karboxylovej skupiny kyseliny cholovej jej reakciou s ...
 • Možnosti ovlivnění vstřebávání kofeinu z kolových nápojů 

  Osecká, Karolína
  Diplomová práce se zabývá studiem základních fyzikálně-chemických vlastností kofeinu a interakci mezi polysacharidem hyaluronanem (HA), pektinem (PEC) nebo lignohumátem (HUM) a alkaloidem kofeinem (CAF). Důvodem, proč je ...