Now showing items 1-20 of 36

 • Alkalicky aktivované systémy 

  Bílek, Vlastimil
  Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...
 • Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin 

  Vlčková, Zoja
  Tato práce představuje pilotní studii testující souvislosti mezi biologickými vlastnostmi a strukturou huminových kyselin extrahovaných z původního a modifikovaného jihomoravského lignitu, důl Mír, Mikulčice. V první části ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu interakcí hyaluronanu a koloidních systémů 

  Mondek, Jakub
  Cílem předložené dizertační práce bylo studium pokročilých fluorescenčních technik a jejich využití v problematice koloidních soustav, respektive systémů hyaluronan-tenzid a hydrogelových systémů založených na hyaluronanu. ...
 • Hydratace a struktura huminových kyselin studovaná metodami termické analýzy 

  Grebíková, Lucie
  Cílem této práce bylo užití termické analýzy, především teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie (TMDSC) k odhalení změn ve struktuře huminových kyselin (HA), způsobených pravidelným vlhčením HA vodou a jejím ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Hydratace huminových látek 

  Bursáková, Petra
  Tato dizertační práce studuje charakter hydratační vody v systému voda/huminová látka. Úkolem je určit jak kvantitativní, tak i kvalitativní aspekty hydratace huminových látek (HS) v pevné i kapalné fázi a prozkoumat rozdíly ...
 • Hydratace oxidu hořečnatého v polopáleném dolomitu 

  Tišnovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem polopáleného dolomitu, jeho tepelným rozkladem (kalcinací) a přípravou směsi hydroxidu hořečnatého a uhličitanu vápenatého srážením. Na začátku experimentální části je vzorek dolomitové ...
 • Hydrogely huminových kyselin 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny představují hlavní součást půdní organické hmoty. Jedná se o všudypřítomné sloučeniny s komplexní chemickou a fyzikálně-chemickou strukturou. Předkládaná práce shrnuje několik způsobů modifikací huminových ...
 • Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Chobola, Zdeněk (Elsevier, 2016-08-01)
  Analysis of impedance spectra of inhomogeneous materials is a part of the impedance spectroscopy which is still waiting for its development. Materials having higher electric resistance values (over 500 kohm) can be considered ...
 • Možnosti redukce šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu 

  Mončeková, Miroslava
  Problematika toxicity šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu je v dnešní době velmi aktuální. Vynakládá se mnoho úsilí na získání cementů s obsahem Cr(VI) pod 2 ppm. Cílem této práce bylo vyhledání vhodných ...
 • Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady 

  Hermann, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou plastifikačních a superplastifikačních přísad a jejich vlivem na hydratační proces cementových past. Proces hydratace je v této práci zkoumán jak z pohledu vývinu hydratačního tepla, tak ...
 • Příprava a průběh hydratace pojivového systému na bázi stroncium aluminátového cementu 

  Kocián, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá netradičním pojivem na bázi stroncium aluminátu, a to jeho přípravou a hydratací. Bylo také studováno chování binárních a ternárních směsí v soustavě stroncium-kalcium-barium aluminátů. ...
 • Příprava a průběh hydratace pojivového systému na bázi stroncium yttritého cementu 

  Florian, Ondřej
  Práce se zabývá studiem přípravy pojivového systému na bázi stroncium ytrittého cementu a zkoumáním fyzikálně chemických vlastností takto připraveného systému. Průběh procesu byl vyhodnocen s použitím metod kalorimetrie, ...
 • Příprava a vlastnosti románského cementu 

  Opravil, Tomáš
  Disertační práce se zabývá přípravou vysoce hydraulických pojiv na bázi románského cementu. Románský cement (přírodní cement) není v současné době u nás běžně dostupný na trhu vzhledem k neekonomičnosti produkce takto ...
 • Příprava modifikovaných trikalciumaluminátových fází a studium jejich hydratačních procesů 

  Vávrová, Alžběta
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou modifikovaných trikalcium aluminátových fází za využití sodných iontů a studiem jejich hydratačních procesů a produktů. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové difrakční ...
 • Reologie alkalicky aktivované strusky v raných stádiích její hydratace 

  Pazour, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním viskoelastických parametrů past na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky během hydratace. Ta byla sledována pomocí izotermického kalorimetru a pro další porovnání byl také ...
 • Retence vody v huminových kyselinách 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny byly vyextrahovány z jihomoravského lignitu. Takto získaný neupravený vzorek huminových kyselin byl oxidován buď H2O2 nebo HNO3. Oxidované huminové kyseliny byly dále modifikovány pomocí formaldehydu za ...
 • Rychlovazný silniční cement 

  Coufal, Daniel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem oxidu hořečnatého vypáleného různými pálícími režimy a jeho možnostmi využití jako potencionální expanzní přísady. Teoretická část se věnuje především objemovým změnám a způsobu ...
 • Studium hydratace RPC (Reactive Powder Concretes) v hydrotermálních podmínkách 

  Dvořáková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá studiem hydratace reaktivních práškových kompozitů za hydrotermálních podmínek. V teoretické části jsou popsány vlastnosti surovin a příměsí použitých pro přípravu směsí. Dále jsou popsány požadavky ...
 • Studium vlastností synteticky připraveného thaumasitu 

  Kábrtová, Denisa
  Práce je zaměřena na optimalizaci přípravy thaumasitu způsobem hydratace ternesitu, dále porovnání tohoto způsobu s dalšími metodami. Za tímto účelem byla provedena příprava thaumasitu třemi odlišnými metodami - dle Aguilera ...