Now showing items 1-20 of 40

 • Alkalicky aktivované systémy 

  Bílek, Vlastimil
  Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...
 • Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin 

  Vlčková, Zoja
  Tato práce představuje pilotní studii testující souvislosti mezi biologickými vlastnostmi a strukturou huminových kyselin extrahovaných z původního a modifikovaného jihomoravského lignitu, důl Mír, Mikulčice. V první části ...
 • Časově rozlišená fluorescence ve výzkumu interakcí hyaluronanu a koloidních systémů 

  Mondek, Jakub
  Cílem předložené dizertační práce bylo studium pokročilých fluorescenčních technik a jejich využití v problematice koloidních soustav, respektive systémů hyaluronan-tenzid a hydrogelových systémů založených na hyaluronanu. ...
 • Effect of the preparation of lime putties on their properties 

  Soukupová, Eva; Tihlaříková, Eva; Neděla, Vilém; Rovnaníková, Pavla; Pavlík, Jaroslav (Springer Nature, 2017-12-08)
  In the study of lime as the basic component of historical mortars and plasters, four lime putties prepared from various kinds of lime of various granulometry and by various ways of preparation were evaluated. The rheological ...
 • Hydratace a struktura huminových kyselin studovaná metodami termické analýzy 

  Grebíková, Lucie
  Cílem této práce bylo užití termické analýzy, především teplotně modulované diferenční kompenzační kalorimetrie (TMDSC) k odhalení změn ve struktuře huminových kyselin (HA), způsobených pravidelným vlhčením HA vodou a jejím ...
 • Hydratace biomolekul 

  Flimel, Karol
  Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
 • Hydratace biopolymerů 

  Šméralová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hydratace vybraných biopolymerů – huminových kyselin, chitosanu, kyseliny hyaluronové (nízkomolekulární a vysokomolekulární) a dextranu. K určení obsahu původní vlhkosti ve vzorcích ...
 • Hydratace huminových látek 

  Bursáková, Petra
  Tato dizertační práce studuje charakter hydratační vody v systému voda/huminová látka. Úkolem je určit jak kvantitativní, tak i kvalitativní aspekty hydratace huminových látek (HS) v pevné i kapalné fázi a prozkoumat rozdíly ...
 • Hydratace oxidu hořečnatého v polopáleném dolomitu 

  Tišnovský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem polopáleného dolomitu, jeho tepelným rozkladem (kalcinací) a přípravou směsi hydroxidu hořečnatého a uhličitanu vápenatého srážením. Na začátku experimentální části je vzorek dolomitové ...
 • Hydrogely huminových kyselin 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny představují hlavní součást půdní organické hmoty. Jedná se o všudypřítomné sloučeniny s komplexní chemickou a fyzikálně-chemickou strukturou. Předkládaná práce shrnuje několik způsobů modifikací huminových ...
 • Možnosti redukce šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu 

  Mončeková, Miroslava
  Problematika toxicity šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu je v dnešní době velmi aktuální. Vynakládá se mnoho úsilí na získání cementů s obsahem Cr(VI) pod 2 ppm. Cílem této práce bylo vyhledání vhodných ...
 • Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady 

  Hermann, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou plastifikačních a superplastifikačních přísad a jejich vlivem na hydratační proces cementových past. Proces hydratace je v této práci zkoumán jak z pohledu vývinu hydratačního tepla, tak ...
 • Příprava a průběh hydratace pojivového systému na bázi stroncium yttritého cementu 

  Florian, Ondřej
  Práce se zabývá studiem přípravy pojivového systému na bázi stroncium ytrittého cementu a zkoumáním fyzikálně chemických vlastností takto připraveného systému. Průběh procesu byl vyhodnocen s použitím metod kalorimetrie, ...
 • Příprava a vlastnosti románského cementu 

  Opravil, Tomáš
  Disertační práce se zabývá přípravou vysoce hydraulických pojiv na bázi románského cementu. Románský cement (přírodní cement) není v současné době u nás běžně dostupný na trhu vzhledem k neekonomičnosti produkce takto ...
 • Příprava modifikovaných trikalciumaluminátových fází a studium jejich hydratačních procesů 

  Vávrová, Alžběta
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou modifikovaných trikalcium aluminátových fází za využití sodných iontů a studiem jejich hydratačních procesů a produktů. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové difrakční ...
 • Reologie alkalicky aktivované strusky v raných stádiích její hydratace 

  Pazour, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním viskoelastických parametrů past na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky během hydratace. Ta byla sledována pomocí izotermického kalorimetru a pro další porovnání byl také ...
 • Retence vody v huminových kyselinách 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny byly vyextrahovány z jihomoravského lignitu. Takto získaný neupravený vzorek huminových kyselin byl oxidován buď H2O2 nebo HNO3. Oxidované huminové kyseliny byly dále modifikovány pomocí formaldehydu za ...
 • Rychlovazný silniční cement 

  Coufal, Daniel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem oxidu hořečnatého vypáleného různými pálícími režimy a jeho možnostmi využití jako potencionální expanzní přísady. Teoretická část se věnuje především objemovým změnám a způsobu ...
 • Some Issues of Shrinkage-Reducing Admixtures Application in Alkali-Activated Slag Systems 

  Bílek, Vlastimil; Kalina, Lukáš; Novotný, Radoslav; Tkacz, Jakub; Pařízek, Ladislav (MDPI, 2016-06-10)
  Significant drying shrinkage is one of the main limitations for the wider utilization of alkali-activated slag (AAS). Few previous works revealed that it is possible to reduce AAS drying shrinkage by the use of shrinkage-reducing ...
 • Studium hydratace RPC (Reactive Powder Concretes) v hydrotermálních podmínkách 

  Dvořáková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá studiem hydratace reaktivních práškových kompozitů za hydrotermálních podmínek. V teoretické části jsou popsány vlastnosti surovin a příměsí použitých pro přípravu směsí. Dále jsou popsány požadavky ...