Now showing items 1-20 of 33

 • Alternativy řešení plošinového zvedáku 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je rozbor mechanických možností konstrukce plošinových zvedáků. Návrh plošinového zvedáku s mechanickým i hydraulickým pohonem s nosností 3500 kg a zdvihem 600 mm. Práce je zaměřena především na ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bábek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním návrhu hydraulicky poháněné dílenské manipulační plošiny. První část práce se zabývá typy uložení přímočarého hydromotoru. Následuje popis konceptu navrženého řešení konstrukce ...
 • Dílenský mobilní manipulační stůl 

  Macejka, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu dielenského manipulačného stolu na hydraulický pohon. Manipulačný stôl má konať vertikálny pohyb a náklon vrchnej dosky stolu v horizontálnej osy. V rámci rešeršnej časti sú ...
 • Horizontální štípací stroj na dřevo 

  Pištělák, Zbyněk
  Mezi cíle této bakalářské práce patří vypracovat rešerši štípacích strojů, a štípaného materiálu. Dále je práce zaměřena na vlastní konstrukci štípacího stroje dle zadaných parametrů. Následuje návrh štípacího stroje s ...
 • Horizontální štípačka na palivové dřevo 

  Čechman, Jan
  Cílem této práce je stručná kritická rešerše štípačů dřeva a poté vlastní návrh konstrukce štípače, který odpovídá zadaným požadavkům. Byl vytvořen CAD model a v případě potřeby došlo ke kontrole vhodnosti jednotlivých ...
 • Hydraulické posunovače 

  Kvasnica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí hydraulického posunovače. V práci jsou uvedeny možná konstrukční provedení. Následně je vypracována vybraná konstrukce posunovače pro parametry : maximální tlačná síla 50 kN, ...
 • Hydraulické posunovače 

  Votava, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulického posunovače. Dále je v práci uveden rozbor možných konstrukčních řešení. Práce obsahuje vypracování zvolené konstrukce hydraulického posunovače s parametry: maximální ...
 • Hydraulické posunovače 

  Pavelka, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického posunovače. Dále práce pojednává o možných konstrukčních řešeních. Součástí práce je výpočet hydraulického posunovače pro parametry: maximální tlačná síla ...
 • Hydraulicky poháněné česle pro malou vodní elektrárnu 

  Snášelová, Dana
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického čistícího stroje česlí umístěného v přívodním kanále malé vodní elektrárny. Součástí práce je také návrh hydraulického obvodu a pevnostní analýza pomocí ...
 • Hydrokolo - studie proveditelnosti 

  Kunovský, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh hydraulického systému speciálně určeného pro pohon jízdního kola, který je realizován pomocí hydrostatických převodníků. Podává informaci o potřebných elementech a postupu jejich volby, ...
 • Konstrukce hydraulického obvodu pro zvedací zařízení 

  Tichý, Antonín
  Tato práce se zabývá konstrukcí hydraulického motoru a následným zapojením tohoto motoru do obvodu. Úvodní část je věnována odborné rešerši v oblasti konstrukčních prvků, ze kterých se hydraulické obvody skládají. V ...
 • Měření a vizualizace veličin v hydraulických obvodech 

  Říman, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a vizualizací hydraulických veličin. V první části této práce je představena vybraná hydraulická úloha. Následující kapitoly popisují možnosti měření hydraulických veličin spolu s ...
 • Mobilní manipulační plošina nosnost 300 kg 

  Mahel, Petr
  Bakalářská práce se zabývá mobilní manipulační plošinou o nosnosti 300 kg. Hlavním cílem je tuto manipulační plošinu navrhnout. Práce se zaměřuje na manipulační plošinu s nůžkovým mechanismem a s elektrohydraulickým pohonem. ...
 • Mobilní stavební jeřáb nosnosti 200 kg 

  Tomeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem mobilního stavebního jeřábu pro manipulaci s tvárnicemi Silka o hmotnosti 200 kg. Práce obsahuje návrh ocelové konstrukce jeřábu – výložníku, sloupu a podvozku. Součástí je také volba ...
 • Návrh horizontálního štípacího zařízení na dřevo 

  Mikl, Marek
  Cílem bakalářské práce je rešerše štípaček dřeva a štípacích nástrojů, následně bylo za úkol vytvořit vlastní návrh horizontálního štípacího stroje s využitím štípací mříže podle zadaných parametrů. Práce je rozdělena do ...
 • Návrh malého hydraulického lisu se stojanem tvaru "C" 

  Gregor, Radek
  Hlavní naplní této bakalářské práce je zkonstruovat malý hydraulický lis s jmenovitou sílou 200 kN. Dotkneme se témat jako jsou výpočty hydraulického obvodu, jeho sestavení a také výpočty rámu lisu a jeho konstrukce. Pomocí ...
 • Návrh manipulačního stolu pro otáčení obrobků 

  Horák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulačního stolu pro otáčení předmětů, potažmo rozličných obrobků, polotovarů či hotových výrobků, kolem vodorovné osy. Jde o manipulátor pro předměty, u kterých je nutné v průběhu ...
 • Návrh mobilního štípacího zařízení na dřevo s hydraulickým pohonem 

  Změlík, Josef
  Cílem bakalářské práce je v první části vypracování rešerše týkající se základních vlastností štípaného materiálu – tedy dřeva. Dále se rešerše zabývá dostupností štípacích zařízení na trhu. Zhodnocení konstrukčních řešení, ...
 • Návrh univerzálního lesnického samohybného vyklizovacího navijáku 

  Halámka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je provést koncepční návrh lesnického samohybného vyklizovacího navijáku pro přibližování dřeva v probírkových svažitých terénech. Práce obsahuje patentovou rešerši konstrukčních řešení strojů s ...
 • Principy a druhy hydrodynamických ventilů 

  Havelka, Milan
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou nejpoužívanějších ventilů v hydraulických systémech. Cílem práce bylo udělat základní přehled dostupných prvků a vymezit jejich stručnou charakteristiku. Důraz byl kladen zejména ...