Now showing items 1-16 of 16

 • Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir 

  Říha, Jaromír; Zachoval, Zbyněk (Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015-04-01)
  Broad-crested side weirs have been the subject of numerous hydraulic studies; however, the flow field at the weir crest and in front of the weir in the approach channel still has not been fully described. Also, the discharge ...
 • Hydraulické soustavy letadel 

  Puller, Tomáš
  Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti ...
 • Hydraulické zařízení na štípání dřeva 

  Trška, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením strojov určených na štiepanie dreva. Prvá časť je venovaná všeobecnému rozdeleniu štiepačiek, ich parametroch a využití. Druhá časť sa venuje konkrétnemu návrhu ...
 • Hydraulika potrubních sítí ve vzduchotechnice 

  Bernard, Jiří
  Diplomová práce řeší hydraulické vlastnosti vybraných typů tvarovek určené pro vzduchotechnické rozvody, především tlakové ztráty jednotlivých tvarovek. Dále se v projektové části zaměřujeme na porovnání daných tvarovek s ...
 • Hydropneumatická jednotka vozidla 

  Koudelka, Roman
  Tato diplomová práce, navazující na práci bakalářskou, je věnována plynokapalinové jednotce vozidla, coby ústřednímu prvku hydropneumatického odpružení. Cílem je dimenzovat a zkonstruovat tuto součást a integrovat ji ...
 • Konstrukce mobilního horizontálního štípacího stroje na dřevo 

  Dressler, Jan
  Práce si klade za cíl zpracovat návrh a dokumentaci pro výrobu robustního štípacího stroje určeného pro nejtěžší lesní práce. Řešené jsou všechny fáze předvýrobního života stroje, tedy analýza zvolené koncepce, analýza ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Baroň, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh několika variant štípačů dřevěné kulatiny a následný zdůvodněný výběr nejvhodnějšího provedení dle zadaných požadavků. Dále pak návrh pohonu břitu, aby byl štípač schopen vyvodit zadanou ...
 • Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110 

  Novák, Martin
  Práce předkládá návrh nového konceptu hydraulického okruhu pojezdu tahačového vibračního válce ASC 110. Jako hlavní parametr pro návrh hydraulického okruhu byla zvolena maximální teoretická stoupavost stroje. Po zvolení ...
 • Návrh malého podkopového zařízení 

  Vorlíček, Vít
  Cílem bakalářské práce je návrh malého podkopového zařízení pro traktor a agregací do tříbodového závěsného systému s maximální trhací sílou alespoň 20 KN. Tato práce je rozdělena do šesti kapitol a postupně se zabývá ...
 • Návrh pneumaticko - hydraulického lisu 

  Tůma, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je návrh malého pneumaticko - hydraulického lisu pro co možná nejširší dílenské a autoservisní využití. Začátek práce je věnován obecným faktům a dalším užitečným informacím k danému tématu, ...
 • Pevnostní analýza konstrukcí kompaktních hydraulických zařízení 

  Sordyl, Martin
  Předmětem této diplomové práce je provedení stručné rešerše aktuálního konstrukčního řešení kompaktních hydraulických agregátů, uskutečnění MKP výpočtu s cílem nalezení nevhodně dimenzovaných míst konstrukcí. Na základě ...
 • Rám pro stacionární hydraulické zařízení 

  Klezla, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh a pevnostní výpočet rámu pro stacionární hydraulické zařízení. Pevnostní výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. V práci je popsána konstrukce používaných rámů, ...
 • Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních ...
 • Synchronizované řízení dvou běhounů vibračního válce ARP95 

  Novák, Martin
  Práce předkládá řešení problému synchronizovaného řízení tandemového vibračního silničního válce ARP 95. Při vývoje tohoto stroje byla zjištěna nedostatečná synchronizace obou běhounů. Výše popsaný problém byl řešen ...
 • Využití modelu rekuperace kinetické energie vozidel 

  Galda, Michal
  Analýza aplikace konkrétního modelu rekuperace kinetické energie vozidel.
 • Zatížení mostních konstrukcí vyvolané působením vody a vodou nesených předmětů 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je výčet a rozbor metod použitelných pro výpočet zatížení na mosty od vody a vodou nesených předmětů. Jedná se o hydrodynamické zatížení, zatížení od zachyceného spláví a zatížení od nárazu jednotlivých ...