Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza dynamických vlastností pneumatického aktuátoru 

  Hrivňák, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá dynamickou analýzou pneumatického aktuátora, ktorý sa používa ako regulačný mechanizmus v turbodúchadlách s premennou geometriou. Hlavným cieľom práce je identifikácia vlastných frekvencií ...
 • Analýza šíření tlakové vlny v aortě 

  Holubář, Oldřich
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku využití snímání šíření pulzní vlny aortou v oblasti diagnostiky aneurysmatu břišní aorty (AAA). V první části byl popsán kardiovaskulární systém a jeho patologie v podobě ...
 • Computational Modelling of Mechanical Behaviour of "Elastomer-Steel Fibre" Composite 

  Lasota, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtovými simulacemi zkoušek jednoosým tahem a tříbodovým ohybem kompozitního vzorku složeného z elastomerové matrice a ocelových výztužných vláken orientovaných pod různými úhly, jakož i jejich ...
 • Constitutive Modelling of Composites with Elastomer Matrix and Fibres with Significant Bending Stiffness 

  Fedorova, Svitlana
  Constitutive modelling of fibre reinforced solids is the focus of this work. To account for the resulting anisotropy of material, the corresponding strain energy function contains additional terms. Thus, tensile stiffness ...
 • Deformačně napěťová analýza aortálních výdutí 

  Man, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně-napěťovou analýzu aortálních výdutí pomocí softwaru ANSYS. Využívá přitom modely založené na individuální geometrii AAA pěti pacientů získané rekonstrukcí z CT snímků. Do ...
 • Deformačně-napěťová analýza aneurysmatu břišní aorty 

  Ryšavý, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou biomechaniky měkkých tkání, konkrétně se jedná o deformačně-napěťovou analýzu aneurysmatu abdominální aorty (AAA). V úvodu jsou stručně popsány možnosti výskytu aneurysmat se zaměřením ...
 • Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat 

  Tesařová, Petra
  Cílem této diplomové práce je vytvoření konečnoprvkového modelu aneuryzmatu a provedení napěťově-deformační analýzy stěny aneuryzmatu pomocí softwaru ANSYS. Model geometrie výdutě na břišní aortě vychází z CT snímků ...
 • Deformačně-napěťová analýza tepny s ateromem 

  Janík, Rostislav
  V této diplomové práci je rozpracována deformačně napěťová analýza kyčelní tepny s ateromem. Model tepny je vytvořen jako 2D a symetrický dle osy y. První část práce se zabývá rešerší, která zahrnuje zisk informací z oblasti ...
 • Deformačně-napěťová analýza výdutí tepen 

  Mucha, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu arteriální výdutě, zohledňujícího její reálnou geometrii a konstitutivní chování, a následným posouzením rizika ruptury na základě porovnání největšího hlavního ...
 • Elektro-hydrodynamický model pro bioimpedanční pletysmografii 

  Vyroubal, Petr
  Předkládaná dizertační práce se zabývá studiem elektro-hydrodynamiky v oblasti numerického modelování biomechanických systémů, konkrétně v metodě bioimpedanční pletysmografie. Řešení úlohy pulsujícího proudění krve v pružné ...
 • Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí 

  Kinclová, Radka
  Náplní této práce je nelineární elastická a plastická odezva jednoduchých prutových konstrukcí. Bude zde řešena problematika vzniku plastických kloubů. Dále bude popsán vznik a velikost reziduálních napětí od svařování. K ...
 • Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí 

  Máša, Bohuslav
  Diplomová práce se zabývá stanovením makroskopického chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí zatíženého tahem. Hlavním cílem práce je určení mechanických vlastností kompozitu při tahovém zatížení za ...
 • Výpočtová simulace vibrací gumového silentbloku 

  Krupa, Lukáš
  Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním vibrací gumového silentbloku metodou konečných prvků (MKP). Práce zahrnuje popis experimentálních měření materiálových charakteristik gumy při statickém a dynamickém zatížení a ...
 • Výpočtové modelování mechanických zkoušek kompozitů pryž - ocelové vlákno 

  Jarý, Milan
  Motivací pro realizaci této diplomové práce bylo navrhnout výpočtový model vláknového kompozitu s elastomerovou matricí a dále se pokusit o homogenizaci vlastností tohoto kompozitu. Práce se zabývá výpočtovým modelováním ...