Now showing items 1-19 of 19

 • Blízká fotometrie 

  Kutý, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na teoretické seznámení i praktické ověření dnes používaných postupů pro získání křivek svítivosti svítidel. Úvod práce seznamuje čtenáře s fotometrickými veličinami. Následně je teoreticky ...
 • The Comparison Of Light Bulbs’ Price And Properties 

  Růžičková, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  My project deals with bulbs as a type of artificial lightning. It follows up on comparison of incandescent, LED, CFL and halogen bulbs in several aspects: illuminance and luminosity, luminous efficiency, quotient of ...
 • Denní osvětlení prostor světlovody 

  Machová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá osvětlením prostor pomocí světlovodů. Popisuje princip světlovodů, jejich technické vlastnosti a možnosti posuzování. Dalším bodem práce jsou metody posuzování osvětlenosti početními metodami ...
 • Hodnocení příspěvku denního světla ve sdružené osvětlovací soustavě 

  Pavlík, Denis
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav združenej osvetľovacej sústavy objektu chodby v budove VUT Technická 12. Práca spracováva rešerš týkajúcej sa svetelnej techniky. Ďalšia časť sa zameriava na simulácie ...
 • The Innovation of the Autonomous System for Indoor Illuminance Measurement 

  Drábek, Tomáš; Holub, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The goal of this report is to show the results we achieved in the field of autonomous indoor illuminance measurement. At the beginning of the paper the state of the art measurement methodology is shown. It is followed by ...
 • Luminance ratio at the visual tasks in classroom 

  Helštýnová, Barbara; Novák, Tomáš; Sokanský, Karel; Bos, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Possibilities of action learning methods such as interactive whiteboards, blackboards and whiteboards along with copying to a workbook depends not only on visual comfort, but also on the subjective feeling of the observer. ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou a legislativou veřejného osvětlení. Dále s tímto tématem úzce související charakteristiky popisující osvětlení a hygienické limity ve srovnání s normami ČSN EN. Práce se soustřeďuje ...
 • Měření dohlednosti s využitím systému lmk 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Unarski, Jan; Wach, Wojciech (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference necessary for recognise object during driving. ...
 • Měření kvality osvětlení na operačních sálech 

  Rovná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality osvětlení na operačních sálech. Operační osvětlení jsou velmi náročná z hlediska požadavků na kvalitu jednotlivých parametrů, proto je důležité tyto parametry přesně specifikovat ...
 • Návrh osvětlení autodílny 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • Návrh osvětlení pizzerie 

  Rotrekl, Matěj
  Práce je vytvořena pro objekt pizzerie v obci Moravský Písek. V práci je uvedena literární rešerše na téma návrh osvětlení. Je využito výpočetní techniky, zejména programů Relux a Vivaldi. Pomocí ručního měření a modelu v ...
 • Návrh veřejného osvětlení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

  Krejčí, Miroslav
  Práce se zabývá zhodnocením stavu vybraných soustav veřejného osvětlení. S využitím měření a výpočtu světelně technických veličin jsou tyto soustavy porovnány s normou pro osvětlení pozemních komunikací. Nevyhovující ...
 • Numerické modelování zdrojů světla 

  Pavelka, Adam
  Diplomová práce se zabývá fotometrickými veličinami, používanými ve světelné technice. Jsou zde popsány metody pro modelování osvětlovacích soustav, jejich výhody, nevýhody a možnosti použití. Dále se práce zabývá modelováním ...
 • Optimalizace světelných podmínek v budovách 

  Vajkay, František
  Stavební fyzika je jedna z oblastí stavebnictví, která si klade za hlavní cíl zajistit co nejlepší pohodu uživatelů pobývajících ve vnitřních prostorech objektů. Konkrétně tato část fyziky zahrnuje vědní obory jako je ...
 • Regulace veřejného osvětlení 

  Kořenek, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...
 • Tepelné a světelné poměry u automobilového světelného zdroje nové generace 

  Zachar, Martin
  Táto práca sa zaoberá automobilovými svetlometmi, so zameraním na rozloženie tepelného poľa a jeho vplyvu na tepelné namáhanie materiálu, rozoberá ich históriu, druhy a v súčastnosti prebiehajúci vývoj. Práca v krátkosti ...
 • Vliv pozice svítidla uvnitř kulového integrátoru na výsledky měření 

  Vlček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy svítidel s úzkou vyzařovací charakteristikou při měření v kulovém integrátoru. K proniknutí do dané problematiky jsou zde shrnuty základní světelně technické parametry. Zejména ...
 • Zpětný výpočet křivek svítivosti svítidel určených pro osvětlování komunikací 

  Knápková, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá zpětným výpočtem křivek svítivosti pro pozemní komunikace dle ČSN EN 13201. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní požadavky a postupy pro ...