Now showing items 1-19 of 19

 • Aproximace hlubokých neuronových sítí 

  Stodůlka, Martin
  Cílem mé práce je zjistit vliv a dopad aproximovaného počítání na přesnost hluboké neuronové sítě, konkrétně neuronové sítě pro klasifikaci obrazu. Pro implementaci neuronové sítě byla použita varianta frameworku Caffe ...
 • Biometrie s využitím snímků sítnice s nízkým rozlišením 

  Smrčková, Markéta
  Tato práce se zabývá návrhem metody pro biometrickou identifikaci ze snímků oční sítnice. První část práce je zaměřena především na principy a pojmy, využívané v biometrii, anatomii oka a metody pro biometrii sítnice. Je ...
 • Classification of Jaw Bone Cysts and Necrosis via the Processing of Orthopantomograms 

  Mikulka, J.; Gescheidtova, E.; Kabrda, M.; Perina, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The authors analyze the design of a method for automatized evaluation of parameters in orthopantomographic images capturing pathological tissues developed in human jaw bones. The main problem affecting the applied medical ...
 • Detekce anatomicky význačných bodů v CT snímcích hlavy 

  Krajčiová, Alexandra
  Manuálna detekcia anatomicky význačných bodov z CT snímok hlavy je časovo náročná úloha, náchylná na chyby pozorovateľa. Presnosť tejto detekcie navyše koreluje s kvalitou obrazu. Cieľom tejto práce je vytvorenie algoritmu, ...
 • Detekce výskytu objektů ve videozáznamu 

  Šamánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí objektů ve videozáznamu, především pomocí konvolučních neuronových sítí a implementace jednoduchého uživatelského rozhraní, které dovolí uživateli vybírání mezi klasifikátory a jejich ...
 • Klasifikace fotografií pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Ziková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací produktů internetového obchodu s pomocí jejich fotografií. K tomuto účelu využíváme existující modely hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem práce bylo navrhnout experimenty, ...
 • Klasifikace obrazů pomocí genetického programování 

  Jašíčková, Karolína
  Tato práce se zabývá klasifikací obrazu pomocí genetického programování a koevoluce. Algoritmy genetického programování umožňují generovat spustitelné struktury a navrhovat tak automatizovaně řešení ve formě programů. ...
 • Klasifikace obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Hřebíček, Zdeněk
  Práce se zabývá detekcí objektů v obraze a jejich klasifikací do tříd. Klasifikace je zajištěna modely prostředí pro hlubokého učení BVLC/Caffe; Detekci objektů zajišťují algoritmy AlpacaDB/selectivesearch a belltailjp/s ...
 • Metodika řešení masivních úloh v GIS 

  Opatřilová, Irena
  Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace ...
 • Novel Method for Color Textures Features Extraction Based on GLCM 

  Benco, M.; Hudec, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-12)
  Texture is one of most popular features for image classification and retrieval. Forasmuch as grayscale textures provide enough information to solve many tasks, the color information was not utilized. But in the recent ...
 • Pokročilé metody segmentace cévního řečiště na fotografiích sítnice 

  Svoboda, Ondřej
  Segmentace cévního řečiště je častým krokem při zpracování retinálních obrazů. V dnešní době existuje řada automatických metod segmentace cévního řečiště. Tyto metody jsou založeny na mnoha přístupech. Od přizpůsobené ...
 • Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů 

  Valsa, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole ...
 • Rozpoznání výrobce a modelu automobilu v obraze 

  Buchta, Martin
  Tato práce se věnuje problematice klasifikace modelu automobilu z obrazu. Popisuje několik metod, jako konvoluční neuronové sítě, metody omezené na přední/zadní pohled a metody využívající 3D CAD modely. Z těchto přístupů ...
 • Rozpoznávání druhu jídla s pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Kuvik, Michal
  Cieľom tejto práce je naštudovať problematiku hĺbkových konvolučných neurónových sietí a s ňou spojenú klasifikáciou obrázkov, experimentovať s architektúrou zvolenej siete za účelom získania najväčšej presnosti na vybratom ...
 • Segmentační metody ve zpracování biomedicínských obrazů 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce pojednává o moderních metodách a přístupech ke zpracování obrazů, konkrétně k jejich segmentaci, klasifikaci a vyhodnocování parametrů. Jedná se především o zpracování medicínských snímků měkkých tkání ...
 • Vliv barevných modelů na chování konvolučních neuronových sítí 

  Šimunský, Martin
  Diplomová práce zkoumá aktuální poznatky týkající se vlivu barevných modelů na chování konvoluční neuronové sítě. Na základě poznatků je proveden experiment na toto téma se šesti barevnými modely RGB, HSV, CIE 1931 XYZ, ...
 • Vliv pozadí a velikosti databáze na trénování neuronových sítí pro klasifikaci obrazů 

  Mikulec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaobírá vlivem pozadí a velikosti databáze na trénování neuronových sítí pro klasifikaci obrazů. V práci jsou popsány techniky zpracování obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí a vliv pozadí ...
 • Vyhledávání lesů v obraze 

  Kyjovský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem metod a postupů, které se používají pro vyhledávání lesů v leteckých a družicových snímcích. Práce shrnuje a popisuje metody digitálního zpracování obrazu. Dále je práce zaměřena na ...
 • Zpracování RTG snímků při výzkumu čelistních onemocnění 

  Kabrda, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je návrh metody pro automatizované vyhodnocení parametrů rentgenových obrazů cystických onemocnění lidských čelistí. Hlavním problémem při lékařské diagnostice je nízká opakovatelnost způsobená ...