Now showing items 1-20 of 21

 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Deformační a napjatostní analýza nárazníkové částí automobilu při rázovém zatěžování 

  Nedělka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním deformaeni-napi»ových stavu přední deformační zóny závodního auta při podmínkách rázového zatížení užitím metody konečných prvků. Tento typ úlohy se řadí mezi rychlé dynamické ...
 • Dopady zavedení eura na hospodaření firmy 

  Hrabec, Filip
  Diplomová práce analyzuje dopady zavedení eura na hospodaření vybrané firmy. Vstup České republiky do měnové unie se projeví pozitivními a negativními změnami, které budou působit na všechny subjekty v ekonomice. V práci ...
 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Hodnocení rizikových procesů 

  Jakab, Robert
  První část práce se zabývá technologií Oracle. Jsou zde zmíněny jednotlivé jazyky, kterými se s daty pracuje a jednotlivé datové typy. Je zde také vysvětlen způsob, jakým jsou data v databázi uložena. Dále jsem popsal ...
 • Introduction to Dependence Relations and Their Links to Algebraic Hyperstructures 

  Cristea, Irina; Kocijan, Juš; Novák, Michal (MDPI, 2019-09-23)
  The aim of this paper is to study, from an algebraic point of view, the properties of interdependencies between sets of elements (i.e., pieces of secrets, atmospheric variables, etc.) that appear in various natural models, ...
 • Management informační bezpečnosti v podniku 

  Kalabis, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací v určitém podniku podle souboru norem ISO/IEC 27000. Nejprve byl teoreticky popsán systém řízení bezpečnosti informací a byly vysvětleny ...
 • Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody při špecifických dopravných nehodách 

  Kohút, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  For traffic accidents when one vehicle enter into the opposite direction lane, the criterion for the cause of an accident (for most cases) is the collision place. In most car accidents when a vehicle enters the opposite ...
 • Nezapomínejme na černé labutě 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Soudní inženýrství je průnikem systémového a znalostního inženýrství, v němž se uplatňují poznatky z celé řady různých vědních oborů, kam patří i rizikové inženýrství. Aby mohlo být riziko včas identifikováno, analyzováno ...
 • Optimal adjustment od FE model of concrete slab exposed to impact loading 

  Jindra, Daniel; Hradil, Petr; Kala, Jiří (EDP Sciences, 2020-04-16)
  Numerical approach using FEM has been used to describe the behaviour of concrete slab exposed to impact loading. 3D parametrical numerical model has been created, and the influence of various parameters values on model ...
 • Parametrická studie absorpčního prvku přední části vozidla z hlediska bezpečnosti posádky vozidla při čelní kolizi 

  Stráník, Radim
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním deformačně-napěťových stavů zatížené přední části automobilu Toyota Yaris z roku 2010 s využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je ...
 • Porovnání výpočtu EES dle lineární a reálné deformační charakteristiky 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek poukazuje na odlišnosti mezi výpočtem EES dle lineární a dle reálné deformační charakteristiky. Reálná deformační charakteristika je získána vyhodnocením a zpracováním dat z čelní nárazové zkoušky. Porovnán je výpočet ...
 • Rozhodovací metody v managementu rizik 

  Janošík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou managamentu rizik v projektech IT. Vysvětluje důležitost řízení rizik v projektech a ukazuje možné postupy a metody, jak rizika řídit a analyzovat. Po vysvětlení základních pojmů ...
 • Rozptýlená výroba a její vliv na distribuční síť 

  Kácl, František
  Tato práce se zabývá rozptýlenou výrobou, respektive malými zdroji elektrické energie, které jsou připojovány do sítě provozovatele distribuční soustavy. Obsahem práce jsou nejen druhy a principy malých zdrojů elektrické ...
 • Rozšiřování EU v kontextu finanční a ekonomické krize 

  Nguyen, Gary
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozšiřování EU v kontextu dopadů finanční a následné ekonomické krize. Celá práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly. První kapitola představuje příčiny vzniku a dopadů uvedených krizí. ...
 • Simulátor pro ověření funkce bezpečnostních pásů 

  Neuwirth, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce univerzálního zařízení pro představení a zkoumání účinků zpomalení a nárazu s možností nastavení počáteční rychlosti. Základním použitím navrhované zkušební stanice je simulace ...
 • Studie nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce. 

  Sychrová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou nárazu dopravního prostředku do stavební konstrukce v programovém systému RFEM. Dopravní prostředek představuje v této práci běžné dopravní letadlo a konstrukci reprezentuje kontejnment ...
 • Verification and numerical simulation of advanced composite inlet in compliance of airworthiness impact requirements 

  Doubrava, Radek; Oberthor, Martin; Raška, Jan; Bělský, Petr; Doubrava, Karel; Dvořák, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  Bird or hail stone strikes are an important phenomenon which must be considered during aircraft design. Most of major bird or hail strike incidents result from engine ingestion. As engines are the sole thrust providing ...
 • Vliv barevných modelů na chování konvolučních neuronových sítí 

  Šimunský, Martin
  Diplomová práce zkoumá aktuální poznatky týkající se vlivu barevných modelů na chování konvoluční neuronové sítě. Na základě poznatků je proveden experiment na toto téma se šesti barevnými modely RGB, HSV, CIE 1931 XYZ, ...
 • Vliv mobilních telefonů na angličtinu 

  Smirnova, Ekaterina
  Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl ...