Now showing items 1-15 of 15

 • Antény integrované do helmy 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř helmy.
 • Automatizace měření impedancí 

  Jurica, Dušan
  Náplní této bakalářské práce je zmapování metod používaných při měření impedance zátěží používaných ve VF technice a následné využití těchto metod k vývoji programu, který poslouží pro výpočet hodnoty impedance zátěže a ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie 

  Kaděra, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou sklizně elektromagnetické energie. Popisuje jednotlivé části řetězce, které jsou podstatné pro zpracování vysokofrekvenční energie. Rozebírá možnosti řešení a jejich vlastnosti. ...
 • Malá prutová anténa 

  Pařízek, Tomáš
  Práce popisuje impedanční přizpůsobení elektricky velmi krátkých antén k reálné hodnotě 50 . Anténa je uvažována jako vstup emitorového sledovače, který představuje komplexní transformátor. Tento sledovač transformuje ...
 • Modelování a optimalizace šroubovicové antény 

  Zelinková, Lenka
  Obsahem práce je návrh šroubovicových antén pro zadané kmitočty. Teoretický návrh je ověřen v kalkulátorech parametrů. Ověření vlastností návrhu proběhlo v počítačovém simulátoru CST Microwave studio, ve kterém byly antény ...
 • NQR spektroskopie - návrh metod měření 

  Procházka, Michal
  Nukleární kvadrupólová spektroskopie je moderní analytická metoda, která využívá speciální vlastnost atomových jader některých izotopů, jejich kvadrupólový moment. Metoda nukleární kvadrupólové rezonance (NQR) je v principu ...
 • Rotačně souměrné antény s metamateriály 

  Roman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá počítačovým modelováním tzv. meta-materiálů a jejich využitím při návrhu elektricky malých antén. Pro modelování byl využit program COMSOL Multiphysics 3.3. Při simulacích jsem se soustředil na ...
 • Telegrafní rovnice 

  Továrek, Tomáš
  Telegrafní rovnice modelují šíření elektrického signálu ve vedení. V práci je tato soustava parciálních diferenciálních rovnic odvozena z fyzikálních zákonitostí. Jsou studovány vlastnosti řešení, zejména vliv impedančního ...
 • Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci 

  Kopečný, David
  Cílem práce je seskupit informace o bezdrátovém přenosu pomocí magnetické indukce a o současných řešeních bezdrátových aplikací v praxi. Práce obsahuje teoretický základ a informace o současném stavu bezdrátových napájecích ...
 • Ultrazvukový drtič konkrementů 

  Straka, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na metody drcení ledvinových konkrementů a systémový návrh ultrazvukového drtiče konkrementů s kontinuální vlnou pro kmitočet 27 kHz a intenzitu ultrazvuku maximálně do 10 W/cm2. Cílem je ...
 • Vstupní audio zesilovač pro laboratorní výuku 

  Friml, Vilém
  Práce řeší návrh audio předzesilovače s pevnými přepínatelnými korekcemi a volbou mezi zesílením pomocí integrovaných obvodů a diskrétních prvků. Součástí návrhu je vstupní atenuátor, zesilovač s operačním zesilovačem, ...
 • Vysokofrekvenční a mezifrekvenční obvody krátkovlnné radiostanice 

  Šnajdr, Václav
  Diplomová práce se zabývá studiem, popisem, návrhem a realizací vybraných bloků vícepásmové krátkovlnné radiostanice. Práce se rovněž zaměřuje na koncepci vícepásmových krátkovlnných radiostanic, přičemž důraz je kladen ...
 • Vysokofrekvenční měřič výkonu 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...