Now showing items 1-20 of 21

 • Antény integrované do helmy 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř helmy.
 • Automatizace měření impedancí 

  Jurica, Dušan
  Náplní této bakalářské práce je zmapování metod používaných při měření impedance zátěží používaných ve VF technice a následné využití těchto metod k vývoji programu, který poslouží pro výpočet hodnoty impedance zátěže a ...
 • Circuit Based Optimization of Radiation Characteristics of Single and Multi-Port Antennas 

  Karlsson, K.; Carlsson, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  A method for analyzing and optimizing multiport antennas is presented and exemplified. The method was first presented in [1]-[3] and uses data from full wave electromagnetic field (EM) solvers in combination with circuit ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie 

  Kaděra, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou sklizně elektromagnetické energie. Popisuje jednotlivé části řetězce, které jsou podstatné pro zpracování vysokofrekvenční energie. Rozebírá možnosti řešení a jejich vlastnosti. ...
 • Localization of Compact Circularly Polarized RFID Tag Using ToA Technique 

  Khan, U. H.; Rasheed, H.; Aslam, B.; Fatima, A.; Shahid, L.; Amin, Y.; Tenhunen, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  A compact, flexible crossed-dipole circular polarized antenna using commercially available paper substrate is presented which caters North American frequency band. The crossed-dipoles have meandered lines for reduction of ...
 • Malá prutová anténa 

  Pařízek, Tomáš
  Práce popisuje impedanční přizpůsobení elektricky velmi krátkých antén k reálné hodnotě 50 . Anténa je uvažována jako vstup emitorového sledovače, který představuje komplexní transformátor. Tento sledovač transformuje ...
 • Mini-Whip Antenna 

  Pařízek, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The thesis deals with the impedance matching of electrically very short antennas to the real resistence 50 Ω . The antenna is considered as an input of an emitter follower , which is plays the role of the impedance ...
 • Modelování a optimalizace šroubovicové antény 

  Zelinková, Lenka
  Obsahem práce je návrh šroubovicových antén pro zadané kmitočty. Teoretický návrh je ověřen v kalkulátorech parametrů. Ověření vlastností návrhu proběhlo v počítačovém simulátoru CST Microwave studio, ve kterém byly antény ...
 • Návrh aparatury pro VF plasmové leptání 

  Bárdy, Stanislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom aparatúry na vysokofrekvenčnú (VF) indukčne viazanú plazmu. V teoretickej časti je rešerne spracované čistenie grafénových povrchov plazmovým leptaním, ďalej sú popísané metódy ...
 • A Novel Design of Single Branch Wideband Rectifier for Low-Power Application 

  Wu, S.; Wang, J.; Liu, J.; Cheng, D. Y; Wu, Y. B.; Li, R. F.; Li, M. Q. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  This paper proposes a novel design of single branch wideband rectifier working at low input power level. Both the impedance tuning part and a dual-band matching network are adopted for wideband impedance matching. Theoretical ...
 • NQR spektroskopie - návrh metod měření 

  Procházka, Michal
  Nukleární kvadrupólová spektroskopie je moderní analytická metoda, která využívá speciální vlastnost atomových jader některých izotopů, jejich kvadrupólový moment. Metoda nukleární kvadrupólové rezonance (NQR) je v principu ...
 • A Planar Dual-Band UHF RFID Tag for Metallic Items 

  Bouazza, H.; Lazaro, A.; Bouya, M.; Hadjoudja, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-09)
  In this paper, a comparison of three tags based on modified patches for UHF RFID in term of size and read range performance is proposed. The antenna structure consists of a patch with an open stub and meander line for feed. ...
 • Přizpůsobování impedancí na vedení v Matlabu 

  Straka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přizpůsobování impedancí na vedení a pochopení konstrukce Smithova diagramu. Jsou zde uvedeny základní poznatky o teorii vedení a zobrazeno chovaní napětí a proudu podél vedení ...
 • Rotačně souměrné antény s metamateriály 

  Roman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá počítačovým modelováním tzv. meta-materiálů a jejich využitím při návrhu elektricky malých antén. Pro modelování byl využit program COMSOL Multiphysics 3.3. Při simulacích jsem se soustředil na ...
 • A Self-Complementary 1.2 to 40 GHz Spiral Antenna with Impedance Matching 

  Piksa, P.; Mazanek, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-09)
  This paper describes a design of the Self- Complementary Spiral Antenna (SCSA) which consists of a spiral antenna and a wideband impedance transformer. The spiral antenna and the transformer are designed separately due to ...
 • Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci 

  Kopečný, David
  Cílem práce je seskupit informace o bezdrátovém přenosu pomocí magnetické indukce a o současných řešeních bezdrátových aplikací v praxi. Práce obsahuje teoretický základ a informace o současném stavu bezdrátových napájecích ...
 • Vstupní audio zesilovač pro laboratorní výuku 

  Friml, Vilém
  Práce řeší návrh audio předzesilovače s pevnými přepínatelnými korekcemi a volbou mezi zesílením pomocí integrovaných obvodů a diskrétních prvků. Součástí návrhu je vstupní atenuátor, zesilovač s operačním zesilovačem, ...
 • Vysokofrekvenční a mezifrekvenční obvody krátkovlnné radiostanice 

  Šnajdr, Václav
  Diplomová práce se zabývá studiem, popisem, návrhem a realizací vybraných bloků vícepásmové krátkovlnné radiostanice. Práce se rovněž zaměřuje na koncepci vícepásmových krátkovlnných radiostanic, přičemž důraz je kladen ...
 • Vysokofrekvenční měřič výkonu 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...