Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Import Farnchisingových konceptů na český trh 

  Mazuch, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem Franchisingu, jako možnosti investice bez většího kapitálového obnosu. Práce se orientuje na nově vstupující společnosti na český trh, a jejich možnosti financování. Práce ...
 • Inteligentní import mapových podkladů do TRASI 

  Muzika, Dávid
  Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro import mapových podkladů do simulátoru TRASI. Tyto algoritmy jsou shopny importovat mapový podklad z mapového portálu OpenStreetMaps do simulačního prostředí simulátoru. ...
 • Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií 

  Havlíčková, Eva
  Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální ...
 • Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci 

  Matušková, Monika
  Diplomová práce Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jejím okolím a rozebírá faktory působící na zákazníky a tím i na výrobu. Na základě zjištění skutečnosti ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH 

  Šmatlavová, Alena
  Bakalářská práce zobrazuje daňové zatížení firmy z pohledu daně z přidané hodnoty. Součástí této práce jsou potřebné informace, postupy a návrh řešení, jak tuto daňovou zátěž nejlépe optimalizovat a dosáhnout tím snížení ...
 • Návrh strategie internacionalizace firmy 

  Macinka, Jiří
  Nová posilující konkurence na trhu, která vzniká v důsledku technické revoluce, nutí firmy k vzrůstající globalizaci. Diplomová práce „Návrh strategie internacionalizace firmy“ popisuje možnosti vstupu firem na finský ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Podnikatelský záměr "Import z Asie" 

  Le, Hung
  Tato diplomová práce se zaměřuje na podnikatelský záměr nově založeného podniku, který poskytují služby v oblasti mezinárodního obchodu. Obsahuje základní informace o tvorbě podnikatelského záměru. Analyzuje jak makroprostředí, ...
 • Program pro podporu plánování rozvrhů 

  Tesařová, Alena
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací programu pro plánování rozvrhů výuky a zkoušek na FIT VUT v Brně. Výsledný program poskytne podporu pro přípravu vstupních dat, kompletaci požadavků vyučujících a dále umožní samotné ...
 • Studie zabezpečení zakázky se zaměřením na celní problematiku v podniku 

  Martináková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celní problematiku při zabezpečení zakázky ve vybraném výrobním podniku. V teoretické části jsou definována teoretická východiska práce zahrnující základní pojmy zahraničního obchodu a ...
 • Univerzální grafický editor - import/export 

  Kádek, Tibor
  Práca sa zaoberá problematikou tvorby grafov v systéme UGE (Univerzálneho grafického editora) a možnosťami, ktoré ponúka pre programátorov zásuvných modulov. Cieľom práce bolo navrhnutie formátu UGML (UGE Graph Markup ...
 • Vývoj generátoru kódu PLC pro bloky faceplate pro S7-1200, S7-1500, S7-300/400 

  Kříž, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření nástroje pro generování PLC kódu v závislosti na zadaných datech. Generátor pracuje s programovými funkčními bloky, které jsou přidělené jednotlivým objektům faceplate z knihovny ...
 • Zhodnocení rizik v mezinárodním obchodování pro společnost Hortim, s.r.o. 

  Farkaš, Timotej
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík pre vybranú spoločnosť, ktoré môžu nastať počas medzinárodného obchodovania. Cieľom práce je na základe analýz navrhnúť vhodné opatrenia k eliminácii daných rizík. Úvodná časť práce ...