Now showing items 1-20 of 20

 • Akustická měření v reálném prostředí 

  Mach, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice akustických měření. Jsou zde popsány dva systému používané pro tyto účely - MLS a esweep. Jsou porovnány jejich výhody a nevýhody a jsou provedeny praktické ukázky měření ...
 • Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí 

  Bělunek, Adam
  Podstata teoretické části této závěrečné práce tkví v shrnutí základních zákonů a principů prostorové akustiky, chování zvukových vln při průchodu prostředím, doby dozvuku, zvukové pohltivosti, impulsové charakteristiky a ...
 • Aproximace LTI SISO systémů s dopravním zpožděním pomocí zobecněných Laguerrových funkcí 

  Zsitva, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá aproximáciou dopravného oneskorenia v časovo invariantných systémoch. V práci sú prezentované zobecnené Laguerrove funkcie a ich vlastnosti. Následne je ukázaná aproximácia Diracovho impulzu ...
 • Časově proměnná filtrace signálů EKG 

  Peterek, Jan
  Úkolem této diplomové práce je vytvoření vícepásmové zádrže odvozené z Lynnových filtru pro potlačení síťového brumu a kolísání nulové izolinie (driftu). Práce se skládá v úvodu z teoretické části, kde je stručně seznámeno ...
 • Digitální filtrace na 8-bitových procesorech 

  Záplata, Filip
  Cílem mé bakalářské práce je digitální filtrace pomocí 8-bitových procesorů. Číslicové filtry jsou hojně využívané a postupně vytlačují jejich analogové protějšky. Jejich výhody jsou nesporné, ale větší rozvoj stále brzdí ...
 • Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů 

  Bartusek, Jiří
  Tato práce teoreticky charakterizuje otopné plochy, tělesa a regulační ventily. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, výhody či nevýhody a rozdělení dle konstrukce. Cílem této práce je stanovit dynamické charakteristiky ...
 • Hardware pro auralizaci impulsových odezev prostoru 

  Martin, Martin
  Tato práce se zabývá akustikou místností pro zvukové post-produkční činnosti a jejich simulací, za účelem redukce potřeby akustických úprav místností a specializovaného poslechového zařízení na hardwarovou jednotku a ...
 • Implementace časově-variantního konvolučního procesoru 

  Brhel, Tomáš
  V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro ...
 • Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním 

  Brhel, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního FIR procesoru pro zpracování velmi dlouhých posloupností. Práce dále řeší optimalizaci pro souběžné zpracování dvoukanálové vstupní posloupnosti a potlačení procesního zpoždění. ...
 • Modelování akustiky uzavřených prostorů paprskovou metodou 

  Ryšavý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním prostorové akustiky pomocí paprskové metody - ray-tracing. V první kapitole se práce zabývá obecným popisem základních vlastností akustiky prostorů, popisem základních metod ...
 • Odstranění známého signálu z nahrávky 

  Urbánek, Radomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace metody, která ze zvukové nahrávky dokáže odstranit známý signál. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti zvuku a jeho šíření prostorem, zpracování signálu v počítači ...
 • Odstranění známého signálu z nahrávky 

  Hošek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace metody, která z audio nahrávky odstraní známý signál. V úvodní části práce je shrnuta teorie o vlastnostech zvuku, základech zpracování signálu a  o identifikaci  systému. ...
 • Porovnání algoritmů pro syntetické modelování dozvukových vlastností místnosti 

  Beňo, Tomáš
  Cílem Bakalářské práce je seznámení se a zjištění možností řízení dozvukových vlastností zavedených algoritmů pro syntetickou modelaci dozvuku. Algoritmy, které navrhli Jon Dattorro, William Gardner a Jean-Marc Jot, jsou ...
 • Properties of Simple and Generalized Laguerre Functions for Time-delay System Approximations 

  Zsitva, Norbert (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  The properties of the simple and generalized Laguerre functions for time-invariant system approximations are discussed. The expressions for these functions are presented and the differences between them are shown. The ...
 • Sada webových demonstrací pro zpracování signálů 

  Kaňok, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konvolucemi a komplexními exponenciálními funkcemi využívanými při zpracování signálů, jmenovitě jejich vysvětlení a popis využití. Dále si klade za cíl zhodnotit stávající veřejné interaktivní ...
 • Softwarový generátor testovacích signálů pro akustická měření 

  Veselá, Petra
  Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření zásuvného modulu technologie VST2, který bude schopen generovat testovací signály použitelné při akustických měřeních. Součástí práce je teoretický rozbor vlastností jednotlivých ...
 • Testování prostorové akustiky 

  Toufarová, Tereza
  Tato práce pojednává o parametrech hodnocení akustické kvality prostor. Je rozdělena do částí pojednávajících o fyzikální podstatě vzniku a šíření akustického signálu, principech jeho zpracování současnou technologií a ...
 • Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu 

  Berky, Martin
  Tato semestrální práce se zabývá měřením doby dozvuku, monaurálních a binaurálních impulsních odezev Divadla na Orlí při umístění zdrojů zvuku v orchestřišti a na jevišti. V teoretické části jsou popsány měření doby dozvuku ...
 • Zkoumání vlivu tvaru impulsní odezvy uzavřené místnosti na poslechový vjem 

  Kišac, Matej
  Táto práca sa zaoberá akustikou uzavretých priestorov a psychoakustikou. V prvej časti práce sa prostredníctvom teórie oboznamujeme so základnou štruktúrou akustiky priestorov a zameriame sa konkrétne na impulznú odozvu ...
 • Změření vlivu akustiky prostředí na úspěšnost rozpoznávače řeči 

  Paliesek, Jakub
  Táto bakalárska práca sa venuje sledovaniu vplyvu akustických parametrov na úspešnosť rozpoznávania reči. Použité rozpoznávače sú vyhodnotené na korpusoch Speecon, Temic a LibriSpeech. Porovnávané sú rôzne verzie týchto ...