Now showing items 1-11 of 11

 • Dvojčinný propustný měnič s transformátorem 

  Boháček, Daniel
  Tato práce se zabývá problematikou dvojčinného propustného měniče s transformátorem. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti měniče, který bude sloužit jako výukový laboratorní přípravek.
 • Dvojčinný síťový spínaný zdroj 

  Botek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje a pojednává o návrhu jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje simulaci výkonové části měniče a rešerši v oblasti DC/DC měničů.
 • Měnič pro svařování stejnosměrným proudem 

  Siuda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá obvodovým a konstrukčním návrhem výkonového měniče, který se bude využívat pro svařování stejnosměrným elektrickým obloukem. Samotný měnič je založen na principu dvou jednočinných propustných ...
 • Nabíječka pro olověný akumulátor 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato ...
 • Nové koncepce výkonových pulsních měničů s použitím extrémně rychlých spínacích polovodičů na bázi karbidu křemíku 

  Kuzdas, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou pulzních měničů velkého výkonu (desítky kW) při použití nových polovodičů z karbidu křemíků (SiC). Nejprve je analyzován současný stav dané problematiky. Dále navazuje vlastní výzkum v ...
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Spínané síťové zdroje 

  Hladík, Jan
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který bude sloužit v laboratorní výuce. Pro zdroj byla vybrána topologie jednočinného propustného měniče. Výstupní napětí zdroje je regulovatelné v rozsahu 0 – 32 V, zdroj je schopen ...
 • Spínané zdroje 

  Kadlecová, Lucie
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací spínaného síťového zdroje s impulsním transformátorem. Jedná se o praktický návrh konkrétního měniče a základních funkčních prvků – LC filtru, impulzního transformátoru, tranzistorového ...
 • Spínaný výkonový zdroj 300V/100W 

  Horníček, Evžen
  Tato práce se zabývá návrhem spínaného výkonového zdroje sloužícího pro napájení elektronických přístrojů. Práce zahrnuje výběr vhodného zapojení, systémový návrh měniče, návrh impulsního transformátoru a výstupní tlumivky. ...
 • Spínaný zdroj 5,5kV/4,3kW s polovodiči z karbidu křemíku 

  Gabriel, Petr
  Tato práce popisuje vývoj spínaného zdroje s vysokým výstupním napětím 5,5 kV a výkonem 4,3 kW. Práce přímo navazuje na výstupy dvou předcházejících semestrálních projektů. Zadáním práce je dokončit výrobu zbývajících DPS ...
 • Výkonový měnič pro umělou napájecí síť 

  Picmaus, Michal
  Práce se zabývá návrhem měniče pro umělou napájecí síť. Je zde uvedena analýza možných řešení tohoto měniče a dále obsahuje dimenzování součástek silového obvodu měniče, návrh filtrů a regulátorů měniče. V návrhu je dále ...