Now showing items 1-20 of 23

 • Bytový dům Novosedly 

  Kalousová, Kamila
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům se suterénem a čtyřmi nadzemními podlažími s výstupem pro dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je tedy bytový dům s garážemi, který se bude nacházet v obci ...
 • Cena inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů 

  Klec, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů. Teoretická část se věnuje problematice cen, klasifikací, rozpočtu a inženýrských sítí. V praktické části je uvedena ...
 • Ceny inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací 

  Sofka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací. Teoretická část se věnuje problematice kalkulace cen, rozpočtu, inženýrských sítí a vodovodů. V praktické části je uvedena ...
 • Horský penzion s restaurací 

  Stloukal, Ondřej
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby samostatně stojícího horského penzionu s restaurací na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Stavba je navržena v obci Olšany, okr. Šumperk na parcele č. 261/1, ...
 • Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou 

  Polák, Roman
  Předmětem práce je stanovit hodnotu věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou. Hodnota věcných břemen se stanoví pro účely zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Novostavba hotelu Velichovky 

  Kužela, Jan
  Diplomová práce je projekt novostavby hotelu o třech nadzemních a jedním podzemním podlaží. Projekt je zpracován ve stupni provádění stavby, se zaměřením na návrh konstrukčních detailů a energetické náročnosti budovy. ...
 • Novostavba výrobní haly 

  Vyskočil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nové výrobní haly ve Slapech u Tábora. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Polyfunkční objekt 

  Zogata, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Polyfunkční objekt“ dle náležitostí příslušných norem a předpisů. Novostavba se nachází na parcele č. 2636/5 v rovinatém terénu v ...
 • Připrava pozemků pro developerský projekt 

  Černý, Petr
  Tématem bakalářské práce je příprava pozemků pro developerský projekt. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce jsou v jednotlivých kapitolách popsány procesy, nutné k zahájení, přípravě a realizaci ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti - zemědělské usedlosti 

  Šťastný, Petr
  Diplomová práce na téma „Reálné rozdělení nemovitosti – zemědělské usedlosti“ se zabývá reálným rozdělením konkrétní zemědělské usedlosti v obci XXX, okres Olomouc. Na základě provedeného místního šetření a po prostudování ...
 • Residential Building 

  Buiglová, Kristýna
  Diplomová práce, kterou jsem vypracovala je projektovou dokumentací stavební části k provedení novostavby bytového domu. Navržený bytový dům je umístěn na pozemku parcela č. 109/7, v k. ú. Lazce, v obci Olomouc. Související ...
 • Rodinný dům 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce je projekt rodinného dvoupodlažního domu se suterénem. Projekt je zpracován ve stupni provádění stavby, se zaměřením na návrh konstrukčních detailů a energetické náročnosti budovy. Součástí je také požárně ...
 • Rodinný dům 

  Stloukal, Ondřej
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu s prodejním skladem náhradních dílů na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a na provoz prodejna ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Vyskočil, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nového rodinného domu s advokátní kanceláří v Sezimově Ústí. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. ...
 • Sanace sítí technického vybavení v obci 

  Tamborlani, Alessandro
  Bakalářská práce se zabývá sanací technického vybavení obcí. Seznámí nás s různými druhy sítí a vztahy mezi nimi, se zaměřením na plynovodní sítě a jejich základních vlastností, analýz poruchovostí a možností jejich sanací. ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů ve Znojmě a přidružených obcích 

  Oremba, Lukáš
  Diplomová práce ,,Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů ve Znojmě a přidružených obcích‘‘, vysvětluje některé vybrané způsoby a metody oceňování nemovitostí používaných v současné době. Dále se zabývá komparací ...
 • Srovnávací analýza nové zástavby v okolí města Brna 

  Uličný, Karel
  Diplomová práce se věnuje analýze podkladů pro realizaci nové zástavby v širším okolí města Brna. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením a charakterizací jednotlivých ...
 • Stanovení vlivu nové výstavby na tržní cenu stavebních pozemků v okolí 

  Daňhel, Petr
  Developerské projekty prováděnými změnami v infrastruktuře výrazně ovlivňují některé z cenotvorných vlastností stavebních pozemků. Jmenovitě se jedná např. o dopravní dostupnost a napojení na inženýrské sítě. Dalším průvodním ...