Now showing items 1-15 of 15

 • Absorpční oběhy v teplárenství 

  Pleva, Ondřej
  Cílem práce je představit technologii absorpčního tepelného čerpadla v různých variantách provedení. Pro vybrané provedení (jednostupňová jednotka voda-LiBr) je proveden návrh dle zadaných parametrů ve výpočtovém programu ...
 • Bilance energeticky využitelných odpadů 

  Rovný, Jan
  Způsob, jakým je nakládáno s odpady je dlouhodobě aktuální a citlivé téma, zejména v souvislosti s energetickým využívání (směsných) komunálních odpadů. I přes velmi variabilní složení a vlastnosti jsou právě komunální ...
 • Biologicky rozložitelný odpad 

  Dřímal, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou využívání biologicky rozložitelných odpadů (BRO) v zemích EU. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na popis druhů BRO. V práci jsou popsány způsoby zpracování tohoto odpadu ...
 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Energetické využívání odpadů, zejména kalů z čistíren odpadních vod 

  Havlásek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o energetickém využití kalu. Proces je popsán od úpravy kalu až po čištění spalin. Hlavní důraz je kladen na spalování, které se řídí legislativou. Nejdříve jsou uvedeny technologie úprav a ...
 • Hodnocení energetické náročnosti technologií pro nakládání s radioaktivními odpady používanými v ČR 

  Penzinger, Pavel
  Tato práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti technologií pro zpracování radioaktivních odpadů používanými v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na část teoretickou a část praktickou. ...
 • Integrace materiálového a energetického využití kalů z ČOV 

  Zakov, Tomáš
  Táto diplomová práca sa v prvej časti zaoberá možnosťami a trendami v oblasti nakladania s kalom z komunálnych čistiarní odpadných vôd. Ďalej práca popisuje legislatívu v súvislosti s čistiarenským kalom a jeho spaľovaním ...
 • Legislativa zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů 

  Pešl, Milan
  Cílem této práce je seznámení s problematikou legislativy zneškodňování a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Legislativa v oblasti nakládání s bioodpadem v ČR a EU je roztříděna do jednotlivých zákonů a směrnic, ...
 • Potenciál výroby energií z odpadu 

  Putna, Ondřej
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na oblast energetického využívání odpadů. V první části je stručně zmapován současný stav odpadového hospodářství v České republice a v dalších zemích Evropské unie. Dále se práce zabývá ...
 • Spalování čistírenských kalů s přídavkem alkálií 

  Urban, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku spalování čistírenských kalů a vlivu vápence na tvorbu emisí. V práci jsou popsány způsoby spalování čistírenských kalů a možnosti čištění spalin. Součástí práce je návrh a popis ...
 • Stochastická optimalizace v programu AIMMS 

  Kůdela, Jakub
  Tato diplomová práce uvádí základní poznatky matematického a především stochastického programování. Navíc se zabývá použitím softwaru AIMMS při vytváření a řešení optimalizačních problémů. Naším hlavním cílem je naprogramovat ...
 • Termické zpracování kalů z ČOV 

  Švehlová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku kalů z čističek odpadních vod a jejich následným termickým zpracováním. Cílem bylo porovnat možnosti energetického využití mechanicky odvodněného kalu a kalu s předchozí ...
 • Termické zpracování odpadů s využitím tepla 

  Strapko, Tibor
  Bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů nakládání s odpady v dnešní době, a to jejich termickým využitím, s detailnějším pohledem na zařízení využívající tyto druhotné suroviny coby plnohodnotný zdroj energie ...
 • Udržitelnost systémů odpadového hospodářství 

  Bravený, Adam
  Tato diplomová práce navrhuje způsob, kterým lze hodnotit udržitelnost systémů odpadového hospodářství. V úvodní části je uvedeno zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v ČR a jsou představeny perspektivní ...
 • Význam dodávky tepla ze zařízení energetického využití odpadů 

  Kopecký, Václav
  Tato práce je zaměřena na identifikaci hlavních faktorů, které ovlivňují využitelnost tepelné a elektrické energie vyrobené z odpadu. V rámci práce byla provedena rešeršní studie na téma odpadového hospodářství, energetického ...