Now showing items 1-8 of 8

 • Filtrace slévárenských slitin 

  Šíma, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá filtrací slévárenských slitin. Popsána je daná problematika se zaměřením na význam filtrace, nároky kladené na filtry, popis filtračních mechanismů, vliv použití filtrů na proudění ...
 • Integrita povrchu vyráběné součásti pro sanitární techniku a možnosti zlepšování její kvality 

  Peňák, Martin
  Práce je zaměřena na integritu povrchu během dokončovacích operací výroby těl vodovodních baterií a identifikací jejích možných vad. Cílem je prokázat charakter této vady metodou opakovatelnosti a určit možnosti jejího ...
 • Návrh technologie a ověření výroby malých ocelových ingotů 

  Jakubčíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem ingotů z duplexních (austeniticko-feritických) korozivzdorných ocelí z hlediska minimálního výskytu osové pórovitosti. Optimální tvar a rozměr ingotu a podmínky odlévání jsou stanoveny na ...
 • Rekrystalizace automatové oceli studované technikou in-situ SEM/EBSD 

  Babinský, Tomáš
  Rekrystalizační žíhání bývá zařazováno při výrobě součástí z automatových ocelí za účelem zvýšení tažnosti tvářených polotovarů před tvářením na finální tvar. K pochopení dějů odehrávajících se během žíhání v materiálu je ...
 • Reoxidační pochody v ocelích 

  Kotásek, Petr
  Práce se zabývá vývojem a ověřením metodiky sběru dat, která je následně použita při výzkumu reoxidačních pochodů v ocelových odlitcích. K posouzení míry reoxidace byla měřena aktivita kyslíku v peci, pánvi a ve formě. ...
 • Vliv filtrů na plnění formy při odlévání slitin hliníku 

  Makalouš, Jakub
  Tato studie se zabývá vlivem filtrů na plnění formy při odlévání slitin hliníku. Hlavním cílem práce bylo popsat hydraulické odpory různých druhů filtrů a průběh zanášení vměstky. V teoretické části popisuje problematiku ...
 • Vliv metalurgického zpracování a podmínek odlévání na vnitřní jakost ocelových odlitků 

  Klváček, Jan
  Cílem diplomové práce bylo provést klasifikaci objevujících se vad u konkrétního typu ocelového odlitku vyráběného společností UNEX Slévárna, s.r.o., a následně určit podmínky jejich vzniku. Jednalo se především o porušení ...
 • Vliv použití sekundární metalurgie na vlastnosti oceli 

  Navrátil, Horymír
  V této bakalářské práci jsou popsány metalurgické pochody při výrobě oceli v elektrické obloukové peci. Je zde popsána oxidační i redukční fáze tavby. Dále jsou popsány základní prvky sekundární metalurgie používané ve ...