Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad 

  Oralová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod ...
 • Financování projektu obce 

  Sedláková, Eliška
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nevřivá, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem finanční a ekonomické situace firmy StavMaChem, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu jsou použity firemní data z období let 2000 až 2006. Ke ...
 • Hospodaření územních samosprávných celků 

  Beránková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Micek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2015. Teoretická část práce vymezuje postavení krajů v České republice, rozpočtovou soustavu, rozpočtovou skladbu, rozpočet kraje a ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Suchomelová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Karasová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové ...
 • Management zadluženosti vybraného města 

  Maňáková, Petra
  Předložená diplomová práce Management zadluženosti vybraného města se věnuje zhodnocení hospodaření a zadluženosti statutárního města Zlín ve sledovaných letech 2012 - 2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Návrh na založenie firmy PeleBrick 

  Polák, Daniel
  Predmetom diplomovej práce je návrh na založenie firmy PeleBrick. Táto firma bude zameraná výrobu ekologických výrobkov z drevnej biomasy. V prvej časti sú spracované teoretické východiská pre založenie živnosti, podnikateľský ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Kříž, Martin
  Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá stručně historií prostituce, jejím vývojem jak v evropském měřítku, tak i na území dnešní České republiky a také současným ...
 • Vývoj a prognóza výkonnosti podniku Agrospol, a.d. Knínice u Boskovic 

  Lujková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá tématem použití statistických a ekonomických metod k hodnocení výkonnosti podniku. Analyzuje a hodnotí výkonnost malého zemědělského družstva, za posledních 10 let, jako celku i jeho jednotlivých ...
 • Zhodnocení hospodaření města Rychnov nad Kněžnou 

  Nosková, Michala
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření města Rychnov nad Kněžnou v letech 2011-2014. Práce je rozdělena do tří častí, na část teoretickou, analytickou a praktickou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů ...
 • Zhodnocení hospodaření města Uherský Brod 

  Farkašová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zhodnocení hospodaření města Uherský Brod v letech 2008-2011. První část je zaměřena na teoretické poznatky o obcích, rozpočtové soustavě a rozpočtu obcí. Druhá část pojednává o ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Kohoutovice 

  Menšík, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření městské části Brno-Kohoutovice. První část je zaměřena na teoretické poznatky o rozpočtové soustavě, členěním státu, ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-střed 

  Valenta, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením městské části Brno-střed. První část je zaměřena teoretickým fungování samosprávy, popis městské části, financováním od státu do rozpočtu obce. Druhá část je analytická a vyhodnocuje ...
 • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

  Derych, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace „Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. Cílem předložené diplomové práce je na základě zhodnocení hospodaření zmíněné ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Burda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Holasice. Práce se v teoretické části věnuje vymezení základních pojmů, jakými jsou obec a její charakteristika, působnost obce, rozpočtová politika obce při sestavování rozpočtu ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Mistrovice 

  Dvořáček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Mistrovice. Cílem této práce je zhodnotit její hospodaření pomocí analyzování rozpočtu obce, tedy porovnáním obecních příjmů a výdajů v určitém časovém období a ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Moravany 

  Kroupová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Moravany v letech 2012-2015. Nejdříve se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy, a to zejména územním samostatným celkům. Nadále se zabývá rozborem ...