Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vlastností provozních kapalin 

  Chrobák, Jan
  Předložená práce se zabývá měřením dynamické viskozity, hustoty a indexu lomu kapalin používaných v potravinářském průmyslu. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy měření těchto veličin. Proběhla analýza ...
 • Aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin 

  Macháč, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikační možnosti refraktometru k diagnostice kapalin. První část práce je zaměřena na teoretické základy šíření elektromagnetického vlnění. Další oddíl je orientován na měření indexu ...
 • Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory 

  Štichová, Zuzana
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie elektrickej vodivosti a dynamickej viskozity elektrolytov. Na základe týchto meraní bolo možné overiť Waldenov vzťah medzi meranými veličinami. Boli použité elektrolyty na bázy ...
 • Kinematika bodových částic a šíření světla v de Sitterově časoprostoru 

  Michalík, Tomáš
  V této práci se zabýváme de Sitterovou speciální relativiou, která se odehrává v de Sitterově časoprostoru namísto Minkowského časoprostoru. Začínáme studií grupy symetrie de Sitterova časoprostoru. Snažíme se použít tyto ...
 • Měření indexu lomu a morfometrie živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu 

  Vodičková, Marie
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro měření indexu lomu a tloušťky živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu. Teoretická část práce pojednává o holografické mikroskopii a jejím vývoji na ...
 • Měření parametrů optických čoček 

  Wintr, Aleš
  Tato práce obsahuje základní přehled a popis optických čoček. Seznamuje s různými druhy optických čoček a jejich vlivem na průchod optického svazku. Pojednává o výrobě optických čoček a jejich praktickém využití. Představuje ...
 • Nanometrologická vibrometrie 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá přesným měřením vzdáleností v řádu nanometrů na ultrazvukových frekvencích pro účely vibrometrického měření. Práce je převážně zaměřena na interferometrické metody měření. V teoretické části se ...
 • Návrh optického spektrometru 

  Dohnal, Marek
  Tato práce je zaměřena na problematiku návrhu a konstrukce optických přístrojů, sloužících ke stanovování prvků ve sloučeninách různých materiálů. Je zde popsána stavba základních optických přístrojů a její různé možné ...
 • Optovláknová interferometrie 

  Srnský, Petr
  Cílem diplomové práce je teoretický rozbor optovláknového senzorického snímání pomocí koherentní a nekoherentní interferometrie, vytvoření simulačních modelů interferometrů a jejich praktické měření. V první části se práce ...
 • Přesný diferenční teploměr 

  Sieklik, Ivan
  Práca sa zaoberá princípom a realizáciou merania štruktúrneho parametru indexu lomu, pomocou diferenciálneho teplomera. V tejto práci sú uvedené základné vlastnosti atmosférického prenosového prostredia a ich vplyv na ...
 • Studium disperzních závislostí indexu lomu pomocí interferenční mikroskopie 

  Schmiedová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na studium optických vlastností tenkých transparentních vrstev organických materiálů (PPV, P3HT, TiO2, DPP), především na stanovení disperzních závislostí indexu lomu připravených vrstev. V ...
 • Studium tloušťky tenkých vrstev organických materiálů 

  Hegerová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením tloušťky a indexu lomu tenkých vrstev organických filmů s použitím obrazové analýzy. V teoretické části jsou popsány principy metod, které jsou používány k přípravě tenkých vrstev ...