Now showing items 1-13 of 13

 • Autonomní dům aneb život grid-off 

  Chlebný, Radek
  Diplomová práce se zabývá energetickou soběstačností se zaměřením na nezávislost na elektrické rozvodné síti. Základní linii linoucí se projektem tvoří konkrétní návrh autonomního systému zásobování elektrickou energií. ...
 • Efektivnost u staveb pro využití volného času 

  Porubský, Michal
  Diplomová práce se zabývá efektivností investičních projektů. V práci je nejprve popsáno, co jsou to investice, jaké jsou zdroje a peněžní toky investic a metody hodnocení efektivnosti investic. Dále je práce zaměřena na ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje 

  Kovář, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje problematice ekonomického hodnocení a hodnocení rizikových investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus investičního ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Lopeňová, Silvia
  Každý podnik, který chce být úspěšný, stojí před otázkou, jak co nejlépe investovat a zhodnotit své finanční prostředky. Z tohoto důvodu je tedy bezesporu nutné, co nejpodrobněji zkoumat a věnovat se hodnocení investičních ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu 

  Melicharová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie proveditelnosti a metody ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hrazdil, David
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější varianty podnikatelského záměru v oblasti obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaické elektrárny. Analyzuje současný stav v České Republice, široké okolí i ...
 • Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby 

  Jelínková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí panelového bytového domu v městské části Brno-jih. Tato práce se zaměřuje na zhodnocení ekonomické efektivnosti tohoto projektu za použití dvou způsobů financování. Soustředí se ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor 

  Rusek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor. Předmětem zpracování diplomové práce je: charakteristika investičních projektů a jejich životní cyklus, obecné přístupy ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Bílková, Alice
  Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...
 • Posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu 

  Rusínová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu. Rozhodnutí investora o realizaci projektu závisí na ekonomických výstupech zjištěných analýzou proveditelnosti, ...
 • Posouzení investičního projektu - výstavba horských apartmánů 

  Votroubková, Jana
  Diplomová práce si klade za cíl analyzovat efektivnost investičního projektu výstavby horského apartmánového domu. Podkladem pro posouzení hodnocené investice vybranými metodami je návrh konkrétního investičního projektu. ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Bergerová, Sandra
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti projektu. Jedná se o projekt dostavby v odvětví sportu, rekreace, turistiky a cykloturistiky. Teoretická část je zahájena kapitolou, která popisuje témata spojená ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku 

  Veselý, Jakub
  Cílem diplomové práce je zhodnocení investičního projektu podniku, pomocí dynamických metod hodnocení investic. Jedná se o čistou současnou hodnotu, diskontovanou dobu návratnosti, index rentability a vnitřní výnosové procento.