Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod 

  Chmelka, Tomáš
  Tato bakalářská práce hodnotí situaci ve vybrané obchodní společnosti pomocí ekonomických ukazatelů a statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části, teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kinc, Petr
  Tato bakalářská práce využívá analýzu ekonomických ukazatelů a statistických metod k vyhodnocení současné finanční situace vybraného podniku, včetně vytvoření predikce této situace i pro budoucí roky. V první části této ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Chocholáč, Adam
  Předmětem bakalářské práce je analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku a aplikované statistické metody. Specifikuje vývoj hodnot do současnosti a předpovídá možný trend do ...
 • Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Bolfová, Lucie
  Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad 

  Duda, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad. V první části je shrnuta teorie potřebná k analýze dat. Druhá, praktická část se zabývá popisem podniku, analýzou konkrétních ...
 • Analýza vybraných ukazatelů Masarykova onkologického ústavu 

  Tušková, Anna
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů nemocnice Masarykův onkologický ústav v letech 2004 až 2012. V teoretické části jsou uvedena základní východiska týkající se časových řad. Praktická část je zaměřena ...
 • Automatický obchodní systém na trzích CFD 

  Novák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem, optimalizací a testováním automatického obchodního systému (AOS) určeného pro obchodování CFD kontraktů. Výsledná strategie je založena na kombinaci klouzavého průměru a speciálně navrženého ...
 • Chytré potravinářské polymerní vrstvy 

  Valíková, Michaela
  Chytré obaly představují skupinu obalů s velkým potenciálem při použití v potravinářském průmyslu. Aktivní obaly mohou příznivě ovlivňovat stav skladované potraviny a inteligentní obaly dokážou spotřebitele informovat o ...
 • Časová náročnost výstavby stavebního objektu 

  Procházka, Jan
  Tématem bakalářské práce je Časová náročnost výstavby stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu časové náročnosti výstavby stavebního objektu. Práce se zaměřuje na železobetonové mostní konstrukce rámového typu. ...
 • Dopplerovský indikátor toku krve 

  Mojžíš, Karel
  Bakalářská práce se zabývá základy ultraakustiky. Podává základní informace o Dopplerově jevu. Jsou v ní popsány metody zpracování a vyhodnocení rychlosti a směru toku krve u dopplerovských systémů s modulovanou a nemodulovanou ...
 • Estimation of Sport Facilities by Means of Technical-Economic Indicator 

  Hanák, Tomáš; Hrstka, Lukáš; Tuscher, Martin; Biolek, Vojtěch (De Gruyter, 2020-06-05)
  This paper is concerned with early cost estimation of sport facilities. Sufficiently precise cost estimation is essential for investors in the pre-investment stage where they decide on whether to pursue an investment and ...
 • Finanční strategie firmy ELMA-THERM, s.r.o. 

  Koplíková, Iveta
  Diplomová práce hodnotí finanční strategii firmy pomocí ukazatelů finanční analýzy na základě vhodně vybraných metod a jejich interpretace, tj. poznat finanční zdraví, identifikovat slabiny, které by mohli v budoucnu vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltejsková, Jana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Fibertex, a.s. v období let 2007 – 2011 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů jsou navržena doporučení, která by měla vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Spousta, Martin
  Tato diplomová práce si bere za cíl v prvních kapitolách seznámit svého čtenáře s danou sledovanou firmou. Následně se zde popisuje a vysvětluje pojem finanční analýza z obecného hlediska a následně jsou tyto principy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Volf, Stanislav
  Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost Veletrhy Brno a.s. Je to světoznámá firma, která se zabývá především pořádáním výstav, veletrhů a dalších doplňkových služeb. Zhodnotil jsem její finanční zdraví a navrhl ...
 • Hodnocení finanční situace podniku pomocí Visual Basic a návrhy na její zlepšení 

  Švehlová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením stávající finanční situace podniku prostřednictvím metod finanční analýzy. Pozornost je věnována výpočtu finančních ukazatelů, v souladu s požadavky vybraného podniku, a to v oblasti ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zachařová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je hodnocení finanční situace společnosti AVX Czech Republic, s.r.o. od roku 2013 po rok 2018 pomocí metod finanční analýzy. V první části práce jsou rozebrány ukazatele finanční analýzy z teoretického ...
 • Hodnotenie finančnej situácie podniku COOP Jednota Galanta v prostredí MS Excel a návrhy na jej zlepšenie 

  Korenčiak, Miroslav
  Bakalárska práca je zameraná na získanie prehľadu o finančnej situácii podniku pomocou vybraných metód a ukazovateľov, v prostredí MS Excel. Na základe výsledkov sú definované nedostatky a hrozby pre finančné zdravie podniku ...
 • Indikátor obsahu feromagnetických fází 

  Krupa, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem přenosného dotykového měřiče, určeného k měření obsahu feromagnetických fází v neferomagnetických ocelích. První část popisuje princip snímače použitého v indikátoru. Následně je uveden přehled ...