Now showing items 1-20 of 23

 • Bilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRS 

  Čontošová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom opatrení na zamedzenie účtovných podvodov pre jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa IFRS. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby medzinárodnej ...
 • Finanční analýza podniku a návrhy na její zlepšení 

  Duchoň, Adrián Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2014 – 2018. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickými poznatkami. V druhej časti práce je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Filip
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku za pomoci metod finanční analýzy a návrh opatření, která povedou ke zlepšení finančního zdraví společnosti. Práce se dělí na tři základní části - ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kovanda, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti FERMAT CZ v letech 2012 až 2016 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Z výsledných výpočtů jsou poté navrhnuty změny, které by měly vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bílá, Leona
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy. Pro tyto účely jsem si vybrala společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. První část bakalářské práce obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnátnická, Jitka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku VVS Verměřovice s.r.o. za období 2014–2017. V první části je obsažena teorie, ve které jsou popsány jednotlivé metody finanční analýzy. Tyto metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polanská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část přibližuje základní pojmy a metody finanční analýzy. Druhá část je zaměřena na zhodnocení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hrubešová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku Bohemilk, a.s. za období 2011-2015, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Dle zjištěných výsledků jsou navrhována doporučení, která by v případě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vymětalová, Simona
  Hlavním záměrem bakalářské práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku a ze zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace. K analýze jsou využity elementární ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fuchsová, Natálie
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ARCIMPEX s.r.o. v letech 2013–2017. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou popsána teoretická východiska práce, která tvoří základ pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybková, Nikola
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rieter CZ, s.r.o. za roky 2015 až 2018. V teoretické části práce jsou vysvětleny teoretická východiska z oblasti finanční analýzy, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Homolová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybraného podniku v období let 2014-2018. Na základě získaných výsledků z provedené finanční analýzy jsou navrhnuta opatření, která by měla vést ke zlepšení situace ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Sklenářová, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace. Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení na zlepšení finanční situace společnosti IMPS a.s., jejíž hlavní činností je prodej brzdových ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Buchanec, Adam
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie doterajšieho ekonomického vývoja podniku pomocou finančnej analýzy v období 2013 – 2017. V prvej časti bakalárskej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Vybíralová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku. Teoretická část se bude věnovat teoretickým východiskům práce, tedy základním pojmům, metodám a jednotlivým ukazatelům finanční analýzy. V praktické ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Jež, Radek
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti podniku“ je zhodnocení vypovídací schopnosti a následná aplikace ukazatelů měřících výkonnost podniku. První část je zaměřena na základní pojmy, jako je podnik, hodnota ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad 

  Travencová, Darina
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současné finanční situace firmy SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s. r. o. na základě zvolených ukazatelů. Za pomoci vybraných finančních ukazatelů a statistických metod, jsou posléze ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí analýzy časových řad 

  Travencová, Darina
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s. r. o. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku potřebnou pro zpracování praktické části, finanční ...