Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

  Červienka, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou znalostného managementu a jeho princípov. V úvode práce sa venujeme teoretickým základom znalostného managementu, z ktorých neskôr vychádzame v praktickej časti. Z teoretickej časti ...
 • Design interaktivního informačního stojanu 

  Tulik, Richard
  Predmetom tejto bakalárkej práce je koncepčný návrh dizajnu interaktívneho informačného stojanu. Hlavným cieľom je spracovanie dizajnu, ktorý bude spĺňať funkčné, konštrukčné, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti.
 • Design parkového osvětlení 

  Lajda, Matúš
  Predmetom bakalárskej práce je riešenie osvetlenia parku ako z estetického tak aj informačného hľadiska. Hlavný cieľ práce spočíva v navrhnutí designu externéhho parkového osvetlenia.
 • Návrh a implementace databázové aplikace pro analýzu sportovních výkonů 

  Ternovszky, Filip
  Zameraním tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia databázovej aplikácie pre podporu športových analýz. Význam riešení je demonštrovaný vo futbalovom prostredí a zastáva pozitívny vplyv techniky na šport. Vďaka ...
 • Návrh dílčí časti informačního systému konkrétní společnosti 

  Straka, Nikolas
  Táto bakalárska práca rieši návrh časti informačného systému pre vybranú spoločnosť. V prvej časti sú teoreticky popísané východiská práce a tak načrtnuté pozadie skúmanej problematiky. Ďalšia časť je zameraná na analýzu ...
 • Návrh informačného systému pre malé ubytovacie zariadenia 

  Zubek, Ivan
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku informačných systémov používaných v malých ubytovacích zariadeniach. Použitím analýzy SWOT a metódy HOS 2009 je posúdený súčasný informačný systém sledovanej spoločnosti, ktorej ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Böhmer, Richard
  Bakalárska práca sa zameriava na celkovú analýzu informačného systému firmy Gnotec Čadca s.r.o., ktorá je na Slovensku jedným z popredných výrobcov kovových súčiastok pre automobilky a iné priemyselne orientované organizácie. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Nováková, Natália
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením a návrhom informačného systému vo firme M&P optik s.r.o. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie použitých pojmov a analýz. Druhá časť je venovaná analýze informačného systému firmy. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zelenák, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vybranej spoločnosti KMO Slovakia, s.r.o. a návrhom zmien v podobe úpravy práce s ním. Práca obsahuje základné teoretické východiská, ktoré sú následne využívané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zelenák, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na posúdenie informačného systému vo vybranej spoločnosti. Analyzuje aktuálny stav spoločnosti a jej vybavenie. Súčasťou práce sú návrhy na minimalizáciu či odstránenie identifikovaných nedostatkov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šalamonová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vo firme Woodensky SK a návrhom na zlepšenie jeho efektívnosti. Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis zvolených analytických metód. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barlíková, Barbora
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému Základnej školy Komenského 6 so sídlom v Starej Ľubovni, ako aj navrhnutím zmien, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu efektívnosti a bezpečnosti tohto informačného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mikloško, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením a analýzou súčasného stavu informačného systému vybranej organizácie SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica a následným návrhom zmien, ktoré boli podmienené výsledkami zhodnotenia uskutočnenej ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Cesnárik, Marcel
  Predmetom tejto bakalárskej práce je previesť analýzu informačného systému spoločnosti IMC Slovakia s.r.o., ktorá pôsobí na strojárenskom trhu. Na základe analýzy súčasného stavu informačného systému budú navrhnuté zmeny, ...
 • Posouzení informačního systému organizace AIESEC Slovensko a návrh změn 

  Gajdošová, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá informačným systémom organizácie AIESEC Slovensko. Prostredníctvom vhodných metód a analýz bude posúdený súčasný stav IS. Na základe výsledkov týchto analýz stavu informačného systému, budú ...
 • Posúdenie informačného systému podniku a návrh zmien 

  Maringa, Dominik
  Táto bakalárska práca bude zameraná na posúdenie a zhodnotenie stavu informačného systému vo firme AHAtech, s.r.o. Po vyhodnotení výsledkov, ktoré získam pri analýze súčasného stavu informačného systému vypracujem návrh, ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Kočan, Matej
  Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá výberom vhodného informačného systému pre vybranú spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti strojárenstva a zaoberá sa výrobou ložísk. Vhodný systém je vyberaný spomedzi niekoľkých kandidátov ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Szabó, Tamás
  Táto bakalárska práca sa zaoberá s výberom a implementáciou informačného systému do vybranej spoločnosti. V prvej časti práce sú popísané teoretické východiská práce, a definície jednotlivých pojmov. Druhá časť práce je ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Stúpalová, Patrícia
  Cieľom tejto bakalárskej práce je výber a následná implementáciou informačného systému pre zvolenú firmu. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické východiská práce, o ktoré sa následne opierajú jej ďalšie kapitoly. Druhou ...