Now showing items 1-17 of 17

 • Návrh formy na vstřikování plastů s horkým vtokovým systémem 

  Okurka, David
  Navrhl jsem formu na vstřikování plastů pro díl „Návlek“, který slouží k vedení posuvného dveřního kování. Součást je vyrobena z materiálu PE – HD a roční velikost výrobní série je 3 000 000 ks. Na základě výpočtů a literární ...
 • Návrh technologie výroby dveřní průchodky z elastomeru 

  Kavan, David
  Cílem projektu je návrh technologie výroby dveřní průchodky z elastomeru v sérii 400 000 kusů ročně. K tomu byla určena technologie vícekomponentního vstřikování plastů. Na toto téma byla zpracována literární rešerše. Na ...
 • Návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu 

  Vyhnanovský, Jaroslav
  Tento projekt byl vypracován v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie a průmyslový management a předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu. Ozubené kolo se bude vyrábět vstřikováním plastu ...
 • Návrh technologie výroby plastového programového kotouče 

  Gráf, Radomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější ...
 • Návrh technologie výroby silikonového dílce 

  Dubovský, Jakub
  Tato práce předkládá, v úzkém zaměření k technologii vstřikování, v první části literární studii zabývající se tematikou elastomerních materiálů a silikonů. Následuje rešerše týkající se konstrukčního řešení a aplikací ...
 • Návrh vstřikovací formy pro plastový dílec spřádacího stroje 

  Černohous, Josef
  Bakalářská práce se v první části zabývá současným poznáním v oblasti vstřikovacích forem se zaměřením na lisy, formy, druhy vstřikovaných materiálů. Zabývá se také technologií temperace forem. V druhé části se zabývá ...
 • Návrh výroby formy pro vstřikování plastů 

  Hrdlička, Martin
  Bakalářská práce, vypracovaná v průběhu studia B-STG Strojírenská technologie, je zaměřena na návrh výroby vstřikovací formy pro plastové díly. Zahrnuje popis technologie vstřikování a funkce jednotlivých dílů vstřikovací ...
 • Technologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicí 

  Horník, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné technologie pro výrobu zadané plastové součástky. V úvodu se nachází zhodnocení výrobku a volba technologie vstřikování plastů jako nejvhodnější výrobní technologie. V rešeršní části ...
 • Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu 

  Přehnal, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a výpočtu byla navržena technologie ...
 • Technologie výroby plastového rámečku vypínače 

  Seidlman, František
  Diplomová práce se zabývá problematikou vstřikování plastů. V úvodní části je zaměřena na polymerní materiály, na jejich rozdělení a vlastnosti. Z technologií používaných pro zpracování plastů se podrobněji zabývám ...
 • Technologie výroby plastového tělesa clony 

  Dluhoš, Jan
  V diplomové práci je řešena problematika výroby plastového tělesa clony metodou vstřikování plastů. Práce obsahuje návrh vstřikovací formy pro zadaný dílec. Nejprve byl zvolen vhodný materiál výlisku, dále byly provedeny ...
 • Výroba částí prototypových forem s využitím metod rapid prototyping 

  Kaloda, Vít
  V diplomové práci bylo poukázáno na možnost využití metod rapid prototyping v oblasti vstřikování plastů, konkrétně ke zhotovení tvarových vložek do vstřikovací formy. Byl využit univerzální rám vstřikovací formy a byly ...
 • Výroba krytu kola automobilu 

  Říha, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování termoplastů a zejména na tepelnou bilanci nástroje. V teoretické části, literární studii, je stručně popsáno současné poznání v těchto oblastech. V praktické části ...
 • Výroba součásti "Klíčenka" 

  Kašpar, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je výroba vstřikovací formy na zadanou součást klíčenka. V první části práce je popsáno základní rozdělení plastů, technologie vstřikování plastů a zásady konstrukce forem. Druhá část se ...
 • Výroba součásti z plastu "Kryt zásobníku" 

  Říha, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií vstřikování termoplastů. Teoretická část popisuje současné poznání v oblasti vstřikování termoplastů a shrnuje doporučení pro konstrukci vstřikovací formy. V praktické části je ...
 • Výroba uzávěrů lahví 

  Bělaška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu uzávěru s dětskou pojistkou, který je určen pro plastové láhve. Nejprve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a stanovena kritéria, které ...
 • Výroba víka tlakové nádoby 

  Sobotka, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologických parametrů vstřikování a návrh nástroje pro plastový výrobek – dílec byl navržen z materiálu PA 6 NOVAMID B30P natur. Na základě literární ...