Now showing items 1-17 of 17

 • Automatické řízení výpočtu 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení numerických výpočtů. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic a paralelním, sériovým a sériově-paralelním numerickým integrátorem. Praktickým cílem práce ...
 • Automatické řízení výpočtu ve specializovaném výpočetním systému 

  Opálka, Jan
  Práce se zabývá automatizací řízení výpočtů ve specializovaném systému. Nejprve je čtenář seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady a s numerickými integrátory. Praktickým cílem této ...
 • Current–Mode Fractional–Order Electronically Controllable Integrator Design 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Sládok, Ondřej; Jeřábek, Jan; Bertsias, Panagiotis (IEEE, 2020-11-25)
  This contribution presents a design of a current–mode fractional–order electronically controllable integrator which can be used as a building block for a design of fractional–order (FO) circuits. The design is based on a ...
 • Design and Implementation of Fractional-Order Microwave Integrator 

  Gupta, M.; Upadhyay, D. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-09)
  A novel design of fractional-order microwave integrator using shunt connected open-stubs with transmission line sections in cascade is proposed. Design is obtained by optimizing the L1-norm based error function in Z-domain ...
 • Design of Signal Generators Using Active Elements Developed in I3T25 CMOS Technology Single IC Package for Illuminance to Frequency Conversion 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Polák, Ladislav; Kledrowetz, Vilém; Prokop, Roman (MDPI, 2020-02-21)
  This paper presents a compact and simple design of adjustable triangular and square wave functional generators employing fundamental cells fabricated on a single integrated circuit (IC) package. Two solutions have ...
 • Efektivní výpočty vícenásobných integrálů 

  Iša, Radek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem systému pro výpočet vícenásobných integrálů pro různé diferenční výrazy prostorové proměnné. V dnešní době je výpočet integrálů jedním z důležitých problémů inženýrství. Čtenář je nejdříve ...
 • Fázovací obvody s moderními funkčními bloky 

  Horák, Ondřej
  Tato práce se věnuje fázovacím článkům. Postupně bude rozebrán princip fázovacích článků, jejich vlastnosti, návrh n-tého řádu těchto obvodů a následně budou vybrány a popsány některé funkční bloky, pomocí kterých se dají ...
 • Fluxmetr s grafickým zobrazením B-H křivky 

  Ježek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá jednoduchým fluxmetrem, který je schopen spolu s dalšími přístroji zobrazovat hysterezní smyčku. Hysterezní smyčka je grafické vyjádření závislosti magnetické indukce na intenzitě magnetického ...
 • Generátory s více-branovými aktivními prvky a jejich aplikace v PWM 

  Šterc, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem nových konceptů pro realizaci tvarových generátorů a jejich aplikaci pro pulzně šířkovou modulace (PWM) za využití moderních aktivních více-branových prvků. Tyto obvodové prvky jsou například ...
 • Hardwarová realizace numerického integrátoru s metodou vyššího řádu 

  Matečný, František
  Práca popisuje numerickú integráciu a riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc pomocou metódy Taylorovej rady v rôznych typoch integrátorov. Ďalej je popísaná aritmetika pevnej a pohyblivej rádovej čiarky. Následne sú ...
 • Integer-and Fractional-Order Integral and Derivative Two-Port Summations: Practical Design Considerations 

  Šotner, Roman; Domanský, Ondřej; Jeřábek, Jan; Herencsár, Norbert; Petržela, Jiří; Andriukaitis, Darius (MDPI, 2020-01-13)
  This paper targets on the design and analysis of specific types of transfer functions obtained by the summing operation of integer-order and fractional-order two-port responses. Various operations provided by fractional-order, ...
 • Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci 

  Kraus, Michal
  Předkládaná práce se zabývá simulací spojitých systémů popsaných soustavou diferenciálních rovnic nebo blokového diagramu. Zcela běžné je numerické řešení diferenciálních rovnic a používání simulačních programových celků ...
 • Propojovací systém paralelních ALU pro numerickou integraci 

  Sekaninová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením propojovacího systému numerických integrátorů. Obsahem práce je seznámení s propojovacími sítěmi a výpočtem diferenciálních rovnic za použití Taylorovy řady. Součástí praktické části je návrh a ...
 • Simulátor procesoru s operací dělení 

  Matečný, František
  Práca sa zaoberá numerickou integráciou a operáciou delenia. Najskôr je čitateľ oboznámený s numerickým riešením diferenciálnych rovníc s operáciou delenia pomocou Taylorovej rady. Ďalej je vysvetlený princíp delenia v ...
 • Simulátor procesoru s operací násobení 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá numerickou integrací. Nejprve je popsáno numerické řešení diferenciálních rovnic použitím metody Taylorovy řady. Poté jsou popsány jednotlivé varianty integrátorů. V praktické části je popsán návrh ...
 • Specializovaný paralelní systém a elementární procesory 

  Nevřala, Pavel
  Práce se zabývá koncepčním návrhem elementárního procesoru pro výpočty v pevné řádové čárce. Zkoumá a analyzuje vzájemnou spolupráci procesorů při výpočtu lineárních soustav diferenciálních rovnic se zaměřením na metodu ...
 • Zpracování analogového signálu s integrovanými zesilovači s proudovou zpětnou vazbou 

  Ben Ayad, Ibrahim R. H.
  Tato disertační práce pojednává o návrhu nových funkčních bloků použitelných v oblasti zpracování analogového signálu. Jde o obvody v proudové módu, které mohou ve vhodné konfiguraci pracovat v proudovém i v napěťovém módu. ...