Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza a inovace systémů osvětlení vozidel 

  Straka, Ondřej
  Předmětem tohoto semestrálního projektu je popsání základních zdrojů světla a vypracování rešerše základních a moderních způsobů osvětlování. Práce obsahuje rozdělení svítidel, projekčních systémů a možnosti zvýšení ...
 • Analýza dějů při spojování dopravních proudů 

  Mikolášek, Igor
  Cílem práce je analýza chování dopravního proudu v místě spojování dvou jízdních pruhů, kde se předpokládá aplikace pravidla zipu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Pro pozorování a sběr dat ...
 • Analýza spojování jízdních pruhů a návrh možných opatření 

  Mikolášek, Igor
  Předkládaná diplomová práce se zabývá spojováním jízdních pruhů. V úvodu je představena teorie dopravního proudu a je aplikována k popisu dějů při spojování dopravních proudů. Je vysvětlena tvorba kolon v místě spojování ...
 • Dopravní řešení I/43 Lipůvka 

  Londin, Filip
  Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením na silnici I/43 Lipůvka. Cílem této práce je analyzovat současný stav a vyhledat možnosti zvýšení kapacity a zlepšení stavu. Zkoumanými místy jsou především křižovatky I/43 x ...
 • Dopravní studie na území města Boskovice 

  Vidourková, Kristýna
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení dopravních pohybů na území města Boskovice. Hlavním úkolem mé diplomové práce je analýza stávajícího stavu parkování ve městě Boskovice a návrh zlepšení statické dopravy. Dalším z ...
 • Hodnocení kvality osvětlení s využitím moderních softwarových prostředků 

  Fazekas, Tibor
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality osvětlení, s vyuţitím nejmodernějších softwarových prostředků pouţívaných v současné době. První část práce popisuje osvětlení vnitřního prostředí, základní poţadavky vkládané ...
 • Koncepce dopravy v obci Újezd u Brna 

  Rybárová, Martina
  Předmětem diplomové práce je návrh koncepce dopravy v obci Újezd u Brna. Hlavním úkolem mé diplomové práce je analýza stávajícího stavu statické dopravy a veřejné hromadní dopravy na území obce. Dalším z úkolů je analýza ...
 • Matematické modelování síťového provozu služby WWW 

  Papšík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce bylo prakticky využít získané teoretické znalosti ze semestrální práce. Náplní práce bylo analyzovat dlouhodobý provoz z důrazem na získání potřebných parametrů pro vybrané modely. Pro analýzu sítě ...
 • Metody zvýšení dynamického rozsahu obrazu 

  Sailer, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem dynamického rozsahu snímačů digitálních fotoaparátů a metodami řešení tohoto problému. Jsou zde popsány existující metody tvorby obrazu s vysokým dynamickým rozsahem, způsoby získávání vstupních ...
 • Měření vlastností laserového zdroje s válcovou optikou 

  Jelínek, Aleš
  Předmětem práce je návrh a realizace přístroje pro měření intenzity světla laserového zdroje s válcovou optikou. Cílem je kontrola vlastností laseru při jeho konstrukci – primárně stejnoměrné osvětlení v celé délce stopy. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Zdražilová, Jana
  Jedná se o polyfunkční městský dům ve městě Přerově na nároží ulic Brabansko a Malá Dlážka. Nachází se na nábřeží a z pozemku je nádherný výhled na historické centrum. Mým záměrem bylo postavit dům, který bude respektovat ...
 • Modelová studie účinků ultrazvuku na vývoj plodu 

  Jaroš, Josef
  Výrazný rozvoj ultrazvukové techniky je úzce svázán se zvyšováním výstupního výkonu ultrazvukových sond. Účinky ultrazvukového vlnění mohou za určitých podmínek nepříznivě ovlivnit vývoj plodu. Současné studie, které se ...
 • Rezonanční přenos energie v prostředí hydrogelové matrice 

  Janča, David
  Diplomová práce se zabývá rezonančním přenosem energie v prostředí hydrogelové matrice. V teoretické části práce jsou shrnuty všechny důležité vlastnosti těchto systémů a jejich složek a dále jsou popsány všechny principy ...
 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Vysoudil, Ladislav
  Zadáním této práce je navrhnout konstrukční řešení termoakustického snímače a experimentálně ověřit jeho funkci pro testování intenzity ultrazvuku diagnostických systémů. Dále pak změřené výsledky porovnat s měřením pomocí ...
 • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

  Kučera, Václav
  Práce se zabývá metodami pro měření intenzity a výkonu ultrazvuku lékařských diagnostických systémů, především metodou termoakustickou. Dále je zpracován návrh termoakustického senzoru a jeho ověření porovnáním s výkonem ...
 • Úprava křižovatky silnic I/43 x II/150 u Boskovic 

  Kortová, Anna
  Předložená diplomová práce se zabývá úpravou křižovatky silnic I/43 a II/150 u Boskovic z hlediska bezpečnosti na ní. Cílem práce bylo snížení nehodovosti v dané lokalitě a zachování plynulosti. Prvním krokem této práce ...
 • Úprava světelně řízené křižovatky v Kunovicích na náměstí Svobody 

  Kosňovská, Vendula
  Práce se zabývá optimalizací dopravy na křižovatce řízené světelným signalizačním zařízením v Kunovicích na náměstí Svobody návrhem nových signálních plánů a drobnými stavebními úpravami tak, aby její životnost byla co nejdelší.
 • Vybrané způsoby zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru 

  Černoch, Adam
  Cílem diplomové práce je najít vhodná opatření, která povedou ke zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru a tím ke snížení nehodovosti v dané lokalitě. V teoretické části jsou popsány dopravní průzkumy, které souvisí ...