Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza výkonnosti systému managementu 

  Kaizar, Libor
  V této diplomové práci je popsána analýza výkonnosti systémů managementu. Jde hlavně o systémy managementu kvality a environmentu. Je v ní popsán průběh interního auditu ve vybrané společnosti.
 • Analýza výkonnosti systému managementu 

  Pavlík, Jakub
  Obsahem práce je analýza systému managementu kvality společnosti Loomis Czech Republic a.s. V práci je analyzována konkrétní část managementu kvality provedením plánovaného interního auditu. Na základě výsledků provedeného ...
 • Aplikace KAIZEN 

  Plíštilová, Petra
  V teoretické části této diplomové práce je nejprve rozebrán pojem KAIZEN, v následující kapitole jsou popsány jednotlivé struktury v organizacích. Dále jsou v práci uvedeny požadavky příslušných norem (ISO 9001, ISO 14001, ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv 

  Kučerová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zpracovat audit účetní závěrky společnosti DELTA, a. s. se zaměřením zejména na oblast dlouhodobého majetku. Vybraná akciová společnost se zabývá zpracováním a prodejem dřeva, a dále zásobováním ...
 • Interní audit v malé organizaci. 

  Obůrka, Miloš
  Účelem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma interní audit v malé organizaci a z takto provedeného průzkumu vyvodit vlastní závěry. Obsahuje seznámení s průběhem auditů se zaměřením na interní ...
 • Posouzení spolehlivosti vybraného procesu u nevýrobní společnosti 

  Lukáš, Martin
  Předmětem diplomové práce Posouzení spolehlivosti vybraného procesu u nevýrobní společnosti je analýza spolehlivosti procesů a jejich rizik. Dílčími cíli bylo provést odbornou literární rešerši platných norem a systémový ...
 • Projekt transferu výroby 

  Polášek, Marek
  Diplomová práce se zabývá transferem výrobního procesu z Asie do Evropy. Předmětem je sepsání životního cyklu projektu, jeho fází a úkonů s ním spojených, analýza rizik spojená s transferem, úspěšným zahájením sériové ...
 • Recertifikační audit integrovaného systému řízení 

  Koláčková, Ivana
  V této práci je mým hlavním záměrem popsat přípravu na recertifikační audit integrovaného systému řízení tak, aby neměly moje zkušenosti v této oblasti přínos pouze pro mě, ale i pro jiné ne tolik zkušené pracovníky kvality. ...
 • Srovnání auditorských postupů u dlouhodobého majetku ve vybraných společnostech 

  Ovčačík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na oblast externího auditu. Jde o popis jednotlivých fází a postupů při ověřování účetní závěrky auditorem. V praktické části jsou aplikovány teoretické znalosti již na vybraných účetních ...
 • Srovnání postupů interního a externího auditu ve vybrané účetní jednotce 

  Večeřa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá srovnáním postupů interního a externího auditu ve vybrané účetní jednotce. Specifikuje rozdíly mezi jednotlivými druhy auditu. Rozdíly jsou aplikovány na praktických příkladech z vybrané účetní ...
 • Zavedení environmentálního managementu do podniku 

  Petrásková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný ...