Now showing items 1-8 of 8

 • Inverzní kyvadlo 

  Kalla, Libor
  Tato práce se zabývá rovinnou úlohou balancování inverzního kyvadla, jehož reálný model je umístěn v laboratoři A1/731a. Cílem práce je v prostředí Matlab Simulink sestavit simulační model. Vlastnosti navrženého modelu ...
 • Jednokolové vozítko 

  Hanuš, Radek
  Cílem této práce je návrh a praktická realizace samobalancujícího vozítka podobného kolečkovému prknu, využívající k pohonu pouze jedno kolo umístěné ve středu konstrukce. Jezdec bude měnit směr a rychlost náklonem platformy. ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Bradáč, Martin
  V práci je popsán návrh a konstrukce výukový model inverzního kyvadla. Úkolem byla také identifikace parametrů celého systému a návrh PID regulátoru pro pohon jezdce s kyvadlem. Pro návrh a ovládání byl využíván software ...
 • Návrh řízení laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Rýc, Jan
  V této práci je provedena identifikace systému inverzního kyvadla. K získání matematického modelu jsou použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. V programu Simulink je provedeno vytvoření nelineárního modelu ze získaných ...
 • Realizace inverzního kyvadla jako expozice do vitríny 

  Adámek, Roman
  V úvodu této práce je představeno několik typů inverzních kyvadel s jejich popisem a příklady praktické aplikace. Následující část se zaměřuje na popis mechanické konstrukce, použité elektroniky a uživatelského rozhraní ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Kalina, Michal
  Tato práce se zabývá stavbou dvoukolého mobilního robota a následnou tvorbou ovladačů a řízení pro jeho senzory, motory a návrh regulátoru. Řízení funguje na platformě Arduino s procesorem ATmega328. V prvé řadě je v práci ...
 • Řízení pohybu dvoukolového robotu 

  Vejlupek, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem a simulačním ověřením možností pro řízení pohybu dvoukolého balancujícího robotu. Obsahem práce je rovněž rešeršní studie zaměřená na již existující projekty.
 • Řízení pohybu rotačního inverzního kyvadla 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej diplomovej práce je modelovanie a návrh prípravku inverzného kyvadla. Rozoberá matematický model rotačného kyvadla, modelovanie BLDC motorov a tiež 3D modelovanie prípravku. Na riadenie kyvadla bol ...