Now showing items 1-20 of 20

 • 3D animace postavy v počítačové grafice 

  Pečenka, Michal
  Cílem projektu je seznámit čtenáře s technikami používanými při real-time animaci 3D postav. Práce se soustředí zejména na dva typy animace: snímkovou animaci a kloubovou animaci. Popsány jsou algoritmy pro softwarovou i ...
 • 3D rekonstrukce scény pomocí Cliffordových algeber 

  Hrubý, Jan
  Tato diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře se stále ještě relativně novou a neznámou oblastí matematiky, s geometrickou algebrou. Nejdříve jsou uvedeny základní definice a poté jsou studovány vlastnosti obecné geometrické ...
 • Animační knihovna se zaměřením na skeletální animace 

  Dokoupil, Petr
  Tato práce prezentuje návrh animačního enginu dostatečně flexibilního k tomu, aby pojal širokou škálu algoritmů pro animaci, s jednotným přístupem ke každé z nich. Jedním z hlavních cílů byla podpora vytváření komplexních ...
 • Aplikace kvaternionů a Cliffordových algeber v robotice 

  Hujňák, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na Cliffordovy alebry a jejich podalgebry, kvaterniony a geometrickou algebru G(3, 1). V práci je popsán teoretický základ Cliffordových algeber, který je využit v kapitole věnující se geometrické ...
 • Aplikace technologie MOLECUBES v robotice 

  Vacek, Václav
  Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat robota, který je tvořen ze stejných modulů. Tyto moduly se mohou samy spojovat, nebo odpojovat. Takto vznikají různé struktury robota. Zvolený problém je vyřešen konstrukčním ...
 • Fúze procedurální a keyframe animace 

  Klement, Martin
  Cílem této práce je implementace aplikace, v níž dochází k propojení procedurální a keyframe animace, s následnou vizualizací. Jádrem aplikace je spojení dvou různých technik animace použitých pro rozpohybování virtuální ...
 • Hexagonální platforma se servořízením 

  Korgo, Tomáš
  Cílem práce je ukázka využití běžných modelářských RC serv a způsob jejich ovládání pomocí počítače. Pro demonstraci schopností serv je vytovřená Stewartova platforma, která využívá modelářské serva pro polohování platformy. ...
 • Konfigurace robotické struktury za použití MOLECUBES 

  Vítek, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na sebe-rekonfigurovatelné modulární robotické systémy. Nejprve je proveden jejich popis a poté jsou uvedeny možnosti jejich využití. Další kapitola pojednává o modulárním systému Molecubes. ...
 • Kosterní animace pro GPUengine 

  Minařík, Antonín
  Cílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací ...
 • Model a řízení robotického ramene 

  Bílek, Jiří
  Tato práce se zabývá ovládáním robotického ramene Lynx 6 pomocí programu OpenRAVE. Zabýval jsem se odvozením inverzní kinematiky pro 4DOF robotické rameno Lynx 6. Dále práce obsahuje podrobný popis tvorby modelů ramen ve ...
 • Návrh aplikace pro výukový model manipulátoru se třemi stupni volnosti 

  Youssef, Daniel
  Tato práce popisuje další vývoj výukového sériového manipulátoru se třemi stupni volnosti. Práce se zabývá jednoduchou mechanickou úpravou manipulátoru, ale především pak softwarovou částí. Výsledkem je pak hra piškvorky, ...
 • Návrh řídicího systému robotického manipulátoru 

  Křivánek, Štěpán
  Cílem práce je navrhnout a zrealizovat software pro řízení koncového efektoru plošného robotického manipulátoru Mini-swing. Úvod práce je zaměřen na obecný popis řešené problematiky. V rešeršní části je zmíněno dělení ...
 • Procedurální animace lidské chůze 

  Klement, Martin
  V této práci je popsána implementace programu, zobrazujícího procedurální animaci lidské chůze. Program používá takzvanou skeletální animaci, kdy rozpohybováváme virtuální kostru pomocí přímé a inverzní kinematiky, a pak ...
 • Procedurální animace lidské chůze 

  Mohelník, Petr
  Animace lidské chůze má velké využití v interaktivních aplikacích, převážně počítačových hrách. Existuje mnoho způsobů tvorby této animace, které se liší v kompromisu mezi přirozeností, kontrolou nad animací a výpočetním ...
 • Robotické rameno s modelářskými servy 

  Bobčík, Petr
  Hlavním cílem této práce bylo postavit vlastní robotický manipulátor a jemu odpovídající uživatelské rozhraní, které ho bude ovládat. Vytvořil jsem tedy robotické rameno na počítači Raspberry Pi 3B+ s 5 digitálními servy ...
 • Řízení robota typu hexapod 

  Pelz, Zdeněk
  Tato práce popisuje obecnou problematiku kráčivých podvozků, zaměřuje se pak na hexapody. Popisuje jejich stavbu těla, analýzu končetin, popisuje také typy chůzí pro pohyb po rovném terénu a senzory pro měření vzdálenosti, ...
 • Řízení robotické ruky pomocí PLC 

  Pleva, Damián
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s modelem robotického ramene Beta 6 od firmy Merkur. Dále navrhnout propojení řídicí elektroniky k PLC od Rockwell Automation. Poté navrhnout a realizovat Add-On instrukce pro ...
 • Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR 

  Hvížďala, Jan
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním paralelního mechanismu typu RPR. V práci je popsána metodika tvorby simulačního modelu. Pro úspěšné vypracování bylo nutné sestrojit kinematický a dynamický model mechanismu v ...
 • Vestavěné zařízení pro řízení robotické ruky 

  Kyzlink, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného zařízení (modulu), určeného k řízení robotické ruky. S nadřízeným systémem komunikuje prostřednictví USB a dle zadaných příkazů plynule pohybuje koncovým ...
 • Vývoj a návrh nízkonákladového manipulátoru pro interakci s okolím 

  Štěpánek, Vojtěch
  Tato práce se věnuje návrhu nízkonákladového robotického manipulátoru typu SCARA. Práce je sestavena chronologicky podle dílčích vývojových stádií manipulátoru. Představí metody z oblasti inverzní kinematiky, které určují ...