Now showing items 1-9 of 9

 • Inverzní kyvadlo 

  Kalla, Libor
  Tato práce se zabývá rovinnou úlohou balancování inverzního kyvadla, jehož reálný model je umístěn v laboratoři A1/731a. Cílem práce je v prostředí Matlab Simulink sestavit simulační model. Vlastnosti navrženého modelu ...
 • Konstrukce a výroba výukového modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Bradáč, Martin
  V práci je popsán návrh a konstrukce výukový model inverzního kyvadla. Úkolem byla také identifikace parametrů celého systému a návrh PID regulátoru pro pohon jezdce s kyvadlem. Pro návrh a ovládání byl využíván software ...
 • Návrh dvoukolového autonomního robota 

  Hess, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout autonomního dvoukolového balančního robota s diferenciálním podvozkem. Tento typ robota je vhodný zejména do menších prostor, kde vynikají jeho manévrovací schopnosti. Při návrhu ...
 • Návrh řízení laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Rýc, Jan
  V této práci je provedena identifikace systému inverzního kyvadla. K získání matematického modelu jsou použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. V programu Simulink je provedeno vytvoření nelineárního modelu ze získaných ...
 • Návrh řízení rotačního inverzního kyvadla 

  Cejpek, Zdeněk
  Cílem této práce je sestavení simulačního modelu rotačního (Furutova) kyvadla a následný návrh regulátorů. Práce popisuje sestavení nelineárního simulačního modelu s využitím prostředí Matlab–Simulink a knihovny ...
 • Neuro-fuzzy systémy 

  Dalecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá teorií umělých neuronových sítí, následně jsou popsány fuzzy množiny a vysvětlena fuzzy logika. Na základě neuronových sítí, fuzzy množin a fuzzy logiky je navržen hybridní neuro-fuzzy systém ...
 • Realizace inverzního kyvadla jako expozice do vitríny 

  Adámek, Roman
  V úvodu této práce je představeno několik typů inverzních kyvadel s jejich popisem a příklady praktické aplikace. Následující část se zaměřuje na popis mechanické konstrukce, použité elektroniky a uživatelského rozhraní ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Kalina, Michal
  Tato práce se zabývá stavbou dvoukolého mobilního robota a následnou tvorbou ovladačů a řízení pro jeho senzory, motory a návrh regulátoru. Řízení funguje na platformě Arduino s procesorem ATmega328. V prvé řadě je v práci ...
 • Řízení pohybu dvoukolového robotu 

  Vejlupek, Josef
  Tato práce se zabývá návrhem a simulačním ověřením možností pro řízení pohybu dvoukolého balancujícího robotu. Obsahem práce je rovněž rešeršní studie zaměřená na již existující projekty.