Now showing items 1-20 of 29

 • Efektivnost investic výstavby soustav pro přenos elektrické energie 

  Beneš, Jan
  V této diplomové práci se zabývám především způsoby hodnocením ekonomické efektivnosti investic do soustav pro přenos a distribuci elektrické energie od dodavatelů ke konečným zákazníkům a návrhem metodiky hodnocení ...
 • Ekonomická analýza stavebního projektu realizovaného soukromým investorem 

  Pavelek, Jan
  Práce se zabývá investičním projektem revitalizace zemědělského brownfieldu. V teoretické části je zmíněna problematika brownfields. Dále je zaměřena na problematiku investic, hlavně investičního rozhodování, zdrojů ...
 • Ekonomická analýza vybraných zastavitelných ploch na území města 

  Bujnošková, Iva
  Cílem diplomové práce bylo vytvoření nástroje pro posouzení vhodnosti investice do přípravy konkrétního území pro budoucí výstavbu rodinných domů. Do uvedené investice bylo nutno zahrnout náklady na výkupy pozemků a ...
 • Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

  Kocourek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru společnosti KOVOLIT a.s., která uvažuje o obměně stávající manipulační techniky ve svém provozu. Výhodnost této investice je posuzována za pomoci vybraných nástrojů ...
 • Financování investičního projektu v kontextu politiky EU 

  Ustohalová, Markéta
  Tématem bakalářské práce je financování investičního projektu v kontextu politiky EU. Teoretická část popisuje investice, investiční rozhodování a zdroje financování investic. Další řešená témata jsou politika EU, dotační ...
 • Hodnoceni a financování investičního záměru 

  Banďouch, Daniel
  Diplomová práce pojednává o hodnocení a financování investice do obchodního centra ve městě Hradec Králové. První část práce obsahuje teoretická východiska zaměřená zejména na problematiku investičního rozhodování a s ním ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Klepáčová, Helena
  Tato bakalářská práce analyzuje možnosti pořízení dlouhodobého majetku v konkrétním podniku a u konkrétní investice. Na základě výsledků analýzy provedené pomocí moderních metod je navržen ekonomicky efektivnější způsob pořízení.
 • Hodnocení investičního projektu - Technologie pro dělení materiálu 

  Filip, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního projektu firmy XYZ,a.s. Jedná se o novou technologii pro dělení materiálu, která má nahradit již staré a opotřebované výrobní zařízení. Nová technologie by měla umožnit ...
 • Hodnocení investičního projektu podniku 

  Posolda, Daniel
  V této bakalářské práci je rozebíráno téma investičního rozhodování. V teoretické části jsou rozepsána témata spojená s následující praktickou částí. Důkladně jsou popsány možnosti financování investičního projektu, samotné ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Charvát, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na investiční záměr společnosti XYZ, který se zabývá napojením vodojemů pro několik obcí a následného zhodnocení tohoto projektu. V první části jsou sestaveny vybrané teoretické poznatky, které ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. 

  Funk, Karel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Tento strojírenský podnik v současné době provádí modernizaci výrobních dílen a obslužných provozů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ...
 • Hodnocení investičního záměru strojírenského podniku 

  Nagy, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení investičního záměru strojírenského podniku. V teoretické části je popsána technologie vrtání, investiční záměr, investiční rozhodování, financování investic, efektivnost investic a ...
 • Hodnocení investičního záměru ve strojírenském podniku 

  Rada, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru automatizace skladování ve strojírenském podniku. V teoretické části práce byla provedena rešerše oblastí investic a investičního rozhodování, metod hodnocení ...
 • Investiční záměr 

  Moudrý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá investicí do nákupu nového vibračního válce v konkrétním podniku působícím ve stavebnictví. Na základě výpočtu hodnocení efektivnosti metodou čisté současné hodnoty posoudím, zda je vhodné projekt ...
 • Investování volného kapitálu podniku 

  Fischer, Karel
  Cílem této bakalářské práce je vhodné navržení investice pro dočasné uchování volného kapitálu vybraného podniku. Při řešení tohoto problému budu vycházet z makroekonomické analýzy současného stavu finančního trhu v České ...
 • Plán rozvoje společnosti MS technik 

  Kohout, Filip
  Diplomová práce se zabývá zpracováním plánu rozvoje společnosti MS technik s.r.o.. Teoretická část popisuje tvorbu strategie a následné souvislosti při procesu plánování. Další část práce hodnotí současnou situaci společnosti, ...
 • Podnikatelský záměr – otevření školy sebeobrany 

  Zelníček, František
  Smyslem mé diplomové práce je otevřít v rámci EWTO novou školu na Vysočině, konkrétně ve Žďáře nad Sázavou, a tím rozšířit působnost EWTO na území České republiky. Součástí práce je stanovit nejlepší investiční variantu, ...
 • Private Equity jako alternativní forma investování 

  Bolf, David
  V této diplomové práci se pojednává o možnostech investování ve formě Private Equity. Práce se zaměřuje na investiční rozhodování, investiční proces a due diligence. V analytické části autor vyhodnocuje výsledky dotazníku, ...
 • Řízení developerských projektů 

  Lněnička, Martin
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem 21 rodinných domů na okraji obce Podolí u Brna, realizovaným stavební společností Kaláb, spol. s r.o. Popisuje organizační strukturu zmíněné společnosti a zkoumá její postupy ...