Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu 

  Mynářová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o průchodu zakázky podnikem s hlavním zaměřením na výrobu dopravního značení ve firmě Araplast s.r.o. V první části se soustřeďuji na teorii, která je důležitá pro pochopení základních ...
 • Analýza a optimalizace průchodu zakázky v podniku 

  Krobot, Daniel
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat průchod zakázky podnikem ve společnosti ABB s.r.o. a navrhnout taková řešení, která povedou k optimalizaci výrobního systému. V první části se zaměřuji na teoretická východiska, ...
 • Financování investičního projektu z fondů Evropské Unie 

  Musil, Vladimír
  Bakalářská práce řeší možnosti financování investičního projektu pro firmu Chmelař a synové s.r.o. Primárním zdrojem financování jsou finanční prostředky získané na základě žádosti o dotaci z fondů EU. Na základě teoretických ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kovář, Jiří
  Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání financí pro tuzemské projekty z fondů Evropské unie. V práci jsou definovány základy projektového managementu a metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Křížek, Ladislav
  Tato diplomová práce hodnotí situaci společnosti v období let 2003 – 2005. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza současného stavu společnosti, která je podkladem pro návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí možných řešení jednotlivých problémů. K hodnocení byly použity klasické ukazatele finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotek, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace firmy v období 2003 – 2006 pomocí vybraných metod. Určuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti společnosti a navrhuje možná řešení, která by měla vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lengálová, Monika
  Finanční analýza společnosti Pramos a. s. v letech 2008 – 2012 vč. analýzy současného stavu podniku. Na základě teoretické části byly v praktické části vypočteny konkrétní hodnoty a výsledky, dále provedeno hodnocení ...
 • Investiční záměr – nákup služebních vozů ve firmě Mann+Hummel (CZ), s.r.o. 

  Sekerka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na podnikatelský záměr, který se zaměří na nákup služebních vozů ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Návrh na zlepšení vybraného pojistného produktu společnosti ING, N.V. 

  Jalušková, Radka
  Tato bakalářská práce pojednává o životních pojištění konkrétních finančních institucí a jejím cílem je porovnat vybraný pojistný produkt, následně vyhodnotit jeho silné, slabé stránky vůči trhu i potenciálním klientům. ...
 • Návrh provozu elektro Dobiaš 

  Dobiáš, Radek
  Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návr-hu. ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Nosiadek, Pavel
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je věnována přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je z části financován ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zvadová, Lenka
  Tato bakalářská práce zpracovává podnikatelský plán pro rozšíření podnikatelské činnosti OSVČ. V úvodu popisuje teoretické poznatky. Následně analyzuje současnou situaci konkrétního podnikatelského subjektu, navrhuje způsoby ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jedličková, Eva
  Práce navrhuje podnikatelský plán pro další rozvoj existujícího podniku. Zkoumá příležitosti v již provozovaném oboru a snaží se navrhnout projekt, který by přispěl k větší ziskovosti, k rozšíření a stabilizaci současného ...
 • Podnikatelský záměr - na založení wellness hotelu 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení wellness hotelu. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá praktická, část práce je zaměřena na návrh ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Furchová, Petra
  Předmětem této práce bude vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude sloužit k rozšíření firmy MATEZEX spol. s r.o. Práce obsahuje teoretická východiska a následně se zaměřuje na praxi, analyzuje trh a konkurenci. ...
 • Studie proveditelnosti investičního projektu veřejného investora 

  Kroulíková, Anna
  Studie proveditelnosti je technicko-ekonomická studie, která představuje základní nástroj pro investiční rozhodování. Cílem studie je poskytnout technické, ekonomické, finanční a manažerské informace pro kvalifikované ...
 • Tvorba dividendového portfolia 

  Tyc, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na akcie firem, které vyplácejí dividendy, tedy dividendové akcie. Akcie z české burzy RM-SYSTÉM jsou analyzovány z veřejně dostupných dat a pomocí různých metod. Následně je z nich vytvořeno ...
 • Uplatnění procesního řízení u podnikatelského subjektu 

  Kudlička, Martin
  Cílem této práce je vytvoření konceptu zvyšujícího úspěšnost firmy při telefonickém oslovení a následujícím prodejním rozhovoru. Popsat vybraný podnikatelský subjekt – finanční společnost a jeho působení na trhu. V práci ...
 • Vliv podnikání na životní prostředí 

  Pustka, Ondřej
  V mé práci se pokouším zhodnotit obecný vliv podnikání na životní prostředí. Práce obsahuje dostupné zdroje k ochraně životního prostředí, zejména se zaměřením na odpadové hospodářství. Obsahem bakalářské práce je rovněž ...