Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza ekonomických rizik investičního projektu 

  Malý, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického rizika investora v rámci předprojektové přípravy investičního projektu, jejím hodnocením a případnými vhodnými návrhy opatření ke snížení rizika. Správnému rozhodnutí o ...
 • Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru 

  Valachová, Tereza
  Tato bakalářská práce definuje obec z hlediska zákona, popisuje obecní rozpočet a jeho charakteristiku, místní rozpočet, jeho dělení a strukturu, popisuje rozpočtový výhled, rozpočtový proces a jeho jednotlivé fáze. Řeší ...
 • Analýza rizik stavebního investičního projektu 

  Fikoczek, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je analýza rizik investičního stavebního projektu. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu rizika, druhy rizik a metody řízení rizik. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé analýzy ...
 • Efektivnost a finanční stabilita investičního projektu 

  Navrátilík, Pavel
  Práce se zaměřuje na ekonomickou efektivnost a finanční stabilitu investičních projektů. V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení základních pojmů týkajících se investičních projektů a dále se v teoretické části ...
 • Efektivnost investičního záměru 

  Benedělová, Martina
  Cílem této diplomové práce je provést ekonomické zhodnocení investice. Tato investice je zaměřena do oblasti zlepšení součastné kvality životního prostředí firmy Cement Hranice, a.s. realizováním investice do by-passového ...
 • Efektivnost u staveb pro využití volného času 

  Porubský, Michal
  Diplomová práce se zabývá efektivností investičních projektů. V práci je nejprve popsáno, co jsou to investice, jaké jsou zdroje a peněžní toky investic a metody hodnocení efektivnosti investic. Dále je práce zaměřena na ...
 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru 

  Hub, Michal
  Diplomová práce se zabývá investičním projektem rekonstrukce a provozovaní pekárny Anežky v Palačově. Cílem projektu je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto podnikatelského záměru. Práce se zaměřuje na veškeré náklady ...
 • Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu 

  Drozdová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a postup pro hodnocení ...
 • Financování investiční činnosti obce 

  Borč, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje financování investičních činností v obcích. Zabývá se veřejnou správu ČR, možnými zdroji financování včetně dotačních programů České republiky a Evropské unie. Rozebírá finanční situaci konkrétní ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Alexová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá projektem s potenciálem získat grant ze strukturálních fondů EU. Předmětem projektu je založení školicího střediska, které je určeno především pro vlastní zaměstnance firmy působící v oboru výroby ...
 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Šenk, Kamil
  Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou a finační strategii společnosti EISBERG, a.s. a na základě zjištěných skutečností vytvořit ekologicky orientovaný investiční projekt. Výstupem této práce je návrh ...
 • Hodnocení efektivnosti investic ve společnosti TESYDO, s.r.o. 

  Dolák, Marek
  Předmětem diplomové práce je zhodnoceni ekonomické efektivnosti investičního záměru ve společnosti TESYDO, s. r. o. a na základě výsledků hodnocení stanovení doporučujícího verdiktu. Úvodní část práce je věnována teoretickým ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Porubský, Michal
  Práce se zabývá investičním projektem výstavby a provozování sportovního centra v Malenovicích. Hlavní náplní práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto projektu. V práci je nejprve definován podnikatelský záměr a ...
 • Hodnocení investičního projektu - Technologie pro dělení materiálu 

  Filip, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního projektu firmy XYZ,a.s. Jedná se o novou technologii pro dělení materiálu, která má nahradit již staré a opotřebované výrobní zařízení. Nová technologie by měla umožnit ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Šmíd, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení investičního záměru konkrétní společnosti a vyslovení doporučení pro či proti jeho realizaci. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy, hodnocení investic a ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Daňhel, Marek
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského navazujícího studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá zhodnocení investičního záměru společnosti a doporučení, zda danou investici zrealizovat. ...
 • Hodnocení investičního záměru strojírenského podniku 

  Nagy, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení investičního záměru strojírenského podniku. V teoretické části je popsána technologie vrtání, investiční záměr, investiční rozhodování, financování investic, efektivnost investic a ...
 • Hodnocení investičního záměru ve strojírenském podniku 

  Rada, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru automatizace skladování ve strojírenském podniku. V teoretické části práce byla provedena rešerše oblastí investic a investičního rozhodování, metod hodnocení ...
 • Hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy 

  Janusová, Barbora
  Práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy. Jedná se o veřejný investiční projekt. První části práce je teoretická část, která projednává teoretická východiska investic, investičního záměru, ...
 • Hodnocení návratnosti investičního projektu 

  Vatrtová, Karina
  Bakalárska práca sa zaoberá investíciami a metódami ich hodnotenia. V analytickej časti sú tieto poznatky aplikované na spoločnosť INTRO.CO s realizovaným investičným projektom. V tejto časti sa zároveň hodnotí či nastala ...