Now showing items 1-2 of 2

  • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

    Strmeň, Marián
    Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...
  • Výpočtové modelování tuhosti záběru ozubených kol 

    Gazda, Silvester
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom MKP modelu ozubeného súkolesia s cieľom zistiť priebeh mernej tuhosti počas záberu. Najprv sú stručne popísané nutné poznatky potrebné k analýze problému, ako geometria evolventného ...