Now showing items 1-11 of 11

 • Architektonické a technické prostředky tvorby elektroiontového mikroklimatu budov 

  Svoboda, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Mikroklima budovy je nezbytnou podmínkou k tomu, aby stavba splnila účel, pro který byla navržena. Škála požadavků na vnitřní mikroklima je tak široká, jak široká je škála způsobů užívání. A stejně široké jsou i možnosti ...
 • Bezmembránový reproduktor 

  Kovář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím teoretického základu a návrhem jednokanálového bezmembránového reproduktoru. Bezmembránový reproduktor postrádá mechanické prvky a tudíž není zatížen frekvenční limitací. Návrh ...
 • Design přenosného čističe vzduchu 

  Žerávková, Iveta
  Bakalářská práce je zaměřená na design přenosné čističky vzduchu. Konkrétně čističky s obsahem do 500 m3/h a příkonem 65 W s využitím materiálů z grant Fond vědy FSI 2016. Cílem designu je navrhnout funkční model s ohledem ...
 • Hmotnostní spektrometrie 

  Smejkalová, Tereza
  Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie používaná k analýze organických i anorganických sloučenin. O tomto tématu se běžně dozvídáme z prací týkajících se chemie, protože tato metoda může být využita k ...
 • Měření vlastností vzdušných iontů 

  Lazorka, Martin
  Práce se zaměřuje na základní problematiku iontů, na proces ionizace a vliv iontů na organismy. Dále se zabývá kompenzací malých záporných iontů v pobytovém prostředí. Seznamuje s měřením koncentrace vzdušných iontů, ...
 • Návrh a vývoj elektrostatického odlučovače 

  Kvasnička, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače a seznámení s problematikou odlučování na těchto odlučovačích. Cílem této práce je sestrojení funkčního modelu elektrostatického odlučovače. Bude popsán ...
 • Optimalizace iontového zdroje typu Colutron 

  Horký, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí iontového děla typu Colutron, který vytváří svazek iontů dusíku o energii od desítek až po tisíce eV. V první části práce je stručně popsána problematika tvorby iontů a princip ...
 • Vliv ionizace vzduchu na šíření laserového svazku 

  Fučík, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá šířením světla, respektive elektromagnetické vlny v ionizovaném prostředí a vlivem koncentrace iontů na změnu permitivity materiálu a rychlosti šíření vlny v tomto prostředí. Je zde popsána ...
 • Vyhodnocení vlastností vzdušných iontů vytvářených různými zdroji iontů 

  Lazorka, Martin
  Práce je zaměřena na složení atmosféry, na děje, které v ní probíhají, především pak na vznik atmosférických iontů a energii, kterou je nutno dodat pro ionizaci plynu. Dále se práce zabývá vlivem aerosolových částic na ...
 • Využití plazmového oblouku v technické praxi 

  Zajíc, Jiří
  ZAJÍC, Jiří: Využití plazmového oblouku v technické praxi Práce je zaměřena na popis technologií využívajících plazma, pro jeho vysokou teplotu, dynamické účinky a ionizaci. V první části je práce zaměřena na popis principu ...
 • Způsoby zapalování jiskřišť 

  Pekárek, Dominik
  Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno ...