Now showing items 1-20 of 48

 • Bourat se nemusí! 

  Guzdek, Adam (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Nádraží v Havířově bylo postaveno v letech 1964-1969 podle návrhu akademického architekta Josefa Hrejsemnou. Architekt při jeho výzdobě spolupracoval s brutalistním sochařem Václavem Urubou, který je autorem betonové ...
 • Bytový dům - modernizace zdravotně technických instalací 

  Prokop, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zásobování bytového domu v Brně vodou a odváděním odpadních a dešťových vod. Teoretická část pojednává o ústřední přípravě teplé vody. Ve výpočtové části je proveden návrh a výpočet rozvodů ...
 • Bytový dům s obchodními prostory 

  Vyskočil, Jakub
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace nového bytového domu s obchodními prostory v Táboře. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt se ...
 • D1 Rekonstrukce mostu D1-212 Ostrovačice, příprava realizace stavby 

  Kratochvíl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou a realizací stavby D1 Rekonstrukce mostu D1-212 v Ostrovačicích. Jedná se o dálniční most, který převádí dopravu přes silnici II/386. V rámci rekonstrukce dojde k demolici nosné konstrukce ...
 • Degradace izolačních materiálů vlivem cizích částic 

  Hoferek, Jiří
  Práce je věnována vlivu prachových částic na chod točivých strojů s kluzným kontaktem. V práci jsou popsány a charakterizovány prachové částice z prostředí vybraných strojů. Je zkoumán jejich vliv na chod kluzného kontaktu ...
 • Development of organic and biodegradable insulating material for ETICS 

  Tůmová, Eva; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít; Čada, Pavel (Elsevier, 2017-07-24)
  When developing new insulating materials, there is, in recent years, a pressure to replace the widely used polystyrene insulation for material, which is more sustainable and more eco-friendly. The shelf life of ETICS ...
 • Ekodukt na dálnici D1 

  Matouš, Petr
  Diplomová práce se zabývá vhodným navržením ekoduktu na dálnici D1 u Jihlavy. Její součástí je statický výpočet konstrukce včetně posudků jak železobetonových základových pasů, tak dřevěných nosníků ve všech fázích výstavby. ...
 • Hormony v odpadních vodách 

  Petrušová, Pavlína
  Tato bakalářská práce podává přehled kontaminantů odpadních vod typu steroidních hormonů. Je zde uveden stručný popis těchto látek a jejich fyzikálně-chemických vlastností, jsou popsány jejich zdroje v životním prostředí ...
 • Interakce plasmidové DNA se sloučeninami lanthanoidů 

  Gőghová, Sabína
  V teoretické části bakalářské práce byl vypracován přehled literatury o izolaci a purifikaci plasmidové DNA, využití lanthanoidů jako neenzymatických nukleas a praktický význam sloučenin lanthanoidů v medicíně. V praktické ...
 • Izolace a charakterizace půdních gelů 

  Kundera, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na gelotvorné složky obsažené v půdě, a to konkrétně na jejich izolaci a další charakterizaci pomocí elektronového mikroskopu a dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, elementární a ...
 • Izolace mRNA pomocí paramagnetických mikročástic z rostlin 

  Janíček, Zdeněk
  Bakalářská práce obsahuje informace o různých metodách izolace nukleových kyselin a zaměřuje se především na metodu, která umožňuje izolovat nukleové kyseliny pomocí paramagnetických částic. Zahrnuje informace o nejlepších ...
 • Koncepční návrh zástavby tepelného spínače do konstrukce družice 

  Vrba, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení přehledu konstrukcí a teplených cest kosmických lodí a kosmických vozidel, které se v současné době používají. Na základě specifických požadavků a standardů jsou vypracovány ...
 • Kryogenní technika 

  Zrůst, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií kryogenních teplot, zkapalňování plynů v tomto teplotním intervalu, efektem těchto teplot na materiály a izolací. Úvodem je uvedena stručná historie vývoje tohoto oboru. Následuje ...
 • Microbial pesticide degradation in water works sand filters 

  Václavková, Šárka
  Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.
 • Možnosti využití netradičních surovin pro výrobu vakuových tepelných izolací s extrémě nízkou hodnotou tepelné vodivosti 

  Kováriková, Růžena
  Práce se budě věnovat studiu chování pokročilých izolačních materiálů na bázi druhotných surovin a možnostem jejich využití pro výrobu vakuových izolací s použitím ve stavebnictví a průmyslu. Práce bude věnovaná možným ...
 • Návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží 

  Kočiš, Petr
  Bakalářská práce řeší návrh manipulačního zařízení na stohování konopných izolačních rohoží. Definuje oblast použití zařízení a zabývá se návrhem variant řešení. Dále se zabývá konstrukcí zvolené varianty a výpočtem. Výpočet ...
 • Návrh odpojovače na vysoké napětí 

  Hrubý, Radek
  Práce je zaměřena na návrh odpojovače na vysoké napětí. Je proveden krátký teoretický rozbor stavebních směrnic přístroje. Navazuje návrh izolačního systému přístroje podle empirických vzorců. V dalším je rozebráno dimenzování ...
 • Návrh rekonstrukce horkovodu 

  Lžičař, Jakub
  Tato práce řeší problematiku soustav zásobování teplem dále pouze SZT. Především je zaměřena na poruchy, které se běžně objevují při provozování těchto tepelných sítí. V úvodních kapitolách jsou zpracovány obecné informace ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Nové směry provádění hydroizolací dopravních podzemních staveb 

  Čech, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku provádění hydroizolací podzemních staveb pomocí LLDPE membrány zavěšené na kotvy. Tento způsob má v budoucnu nahradit ve Skandinávii hojně využívaný hydroizolační systém ...