Now showing items 1-17 of 17

 • Diagnostické metody použitelné pro monitorování sušícího procesu cihlářských výrobků 

  Sarvaš, Ondřej
  Tato práce se zabývá studiem diagnostických metod použitelných pro monitorování sušícího procesu cihlářských surovin. Na základě rozsáhlé rešerše odborné literatury je vytipováno několik parametrů, které je vhodné během ...
 • Hutná mullitová ostřiva 

  Mezulianík, Tomáš
  Žárovzdorná ostřiva na bázi hlinitolřemičitanů jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců či lupků. Výpal probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se však neobejdeme ...
 • Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou barevnosti cihlářského střepu. Jsou zde uvedeny příklady pigmentů běžně užívaných v různých oborech průmyslové výroby a dále studie zabývající se využitím odpadních látek jako aditiv ...
 • Posouzení vlivu nového hlubinného základu na konstrukci primárního kolektorového tunelu 

  Lipka, Miroslav
  Úkolem diplomového projektu je posoudit vliv pilotového základu na ostění primárního kolektoru. Pomocí matematického modelování je proveden výpočet interakce mezi pilotou a ostěním kolektoru. Hlavní úkol je posoudit závislost ...
 • Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů 

  Friček, Jakub
  Tepelně izolační žáromateriály jsou nedílnou součástí každého tepelného agregátu, protože snižují jeho energetickou náročnost. Hledání možností výroby při nižších výrobních a surovinových nákladech je při současném trendu ...
 • Statistická analýza kontrolních zkoušek horninových kotev 

  Štefaňák, Jan
  Cílem disertační práce je nalézt postupy pro zpracování dat získaných z protokolů o provádění kontrolních zkoušek zemních kotev ve smyslu možnosti jejich dalšího využití pro potřeby projekční praxe. Pro tento úkol bylo ...
 • Šamotové ostřivo se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého 

  Mezulianík, Tomáš
  Speciální žárovzdorná ostřiva s vyšším obsahem oxidu hlinitého nejsou v současné době v České republice vyráběna. Cena těchto ostřiv vyráběných v zahraničí je vysoká, proto je snaha o výrobu ostřiv s využitím tuzemských ...
 • Šnekový mísič kontinuální 

  Radoš, Pavel
  Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového mísiče pro mísení jílů, vápna, cementu a elektrárenských popílků s vodou pro dodávané množství 18 t/hod. Úvodní část popisuje problematiku mísení a mísičů při přípravě ...
 • Šnekový mísič kontinuální 

  Pelka, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovává a je zaměřena na problematiku kontinuálního mísení partikulárních látek. Vlastní práce je rozdělena do následujících kapitol. Kapitola první zahrnuje vlastní teorii mísení a informace o ...
 • Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů 

  Michalčíková, Magdaléna
  Předmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a ...
 • Využití materiálů na bázi dusané hlíny pro obytné stavby 

  Zadražil, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím hlíny jako stavebního materiálu pro obytné stavby, konkrétně technologií dusané hlíny. Za použití tuzemské i zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsána historie ...
 • Využití ztekucených zemin ve formě zpětných samozhutnitelných zálivek 

  Chlachula, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum ztekucených zemin na bázi zpětných samozhutnitelných zálivek. Tyto zálivky by bylo možno použít jako lože pro inženýrské sítě při nízké finanční náročnosti a bez přebytečných odpadů. ...
 • Výroba žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Zemánek, David
  Výpal žárovzdorných ostřiv probíhá v šachtových nebo rotačních pecích. Výchozí suroviny pro výpal jsou žárovzdorné jíly, jílovce a lupky. Před výpalem se provádí třídění a sítování suroviny, při kterém dochází ke vzniku ...
 • Vývoj injektážních směsí pro dodatečné těsnění sypaných hrází 

  Michalčíková, Magdaléna
  Těsnění písků nebo štěrkopísků chemickými injekcemi je známo a používáno již dlouhou dobu. Chemické injektáže bývají ovšem finančně nákladné, a také použití cementu někdy nevede k žádoucím účinkům, proto je na snaze hledat ...
 • Vývoj nové technologie ztekucení a stabilizace zemin 

  Chlachula, Jakub
  V dnešní době je snahou sledovat vlivy související s dopadem na naši ekologii a zabývat se odpadovým hospodářstvím. Výkopové zeminy jsou brány jako odpad, a proto často končí na skládkách deponiích, či mezideponiích. Snahou ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...
 • Žárovzdorné ostřivo se zvýšeným obsahem mullitu 

  Zemánek, David
  Žárovzdorná ostřiva vyráběná z běžně dostupných jílů, jílovců a lupků v České republice většinou dosahují klasifikace šamotových ostřiv. Pro určité aplikace nejsou tato ostřiva vhodná a je potřeba použít ostřiva s vyšším ...