Now showing items 1-6 of 6

 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Silážní žlab Litkovice - stavebně technologická studie 

  Zadák, Petr
  Bakalářská práce řeší části stavebně technologické studie silážního žlabu v obci Litkovice. Pro zadanou stavbu bude zpracována především technologická studie realizace hlavních technologických etap, technická a průvodní ...
 • Stáj s dojírnou 

  Lenoch, Petr
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby stáje s dojírnou v zemědělském středisku v Horní Kalné v Královehradeckém kraji. Ve stáji bude ustájeno 340 krav. Stáj bude propojena s dojírnou spojovacím krčkem. ...
 • Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod obce Větřní 

  Červenková, Martina
  Diplomová práce se zabývá možnými variantami řešení odkanalizování v obci Větřní – ul. Frymburská, ul. Školní a v přilehlých osadách Lužná, Dolní Němče a Dobrné. V první části práce je popsán stávající stav odkanalizování ...
 • Zajištění náhradního způsobu odvodů odpadu obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kvapil, Radek
  V diplomové práci jsou řešeny možné způsoby odvádění a likvidace odpadních vod. Problematika odvádění odpadních vod vzhledem k životnímu prostředí je v posledních letech důkladně sledována a je zde patrná snaha o zlepšení ...