Now showing items 1-15 of 15

 • Citlivostní analýza vlivu výrobních nepřesnosti na reaktivitu jaderného paliva 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou výrobních nepřesností na reaktivitu jaderného paliva. Citlivostní analýza byla provedena pro palivový soubor TVSA-T, pro jaderné reaktory VVER 1000. Konkrétně na palivovém ...
 • Energetická a ekologická strategie ČR 

  Urbánek, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickou a ekologickou strategií České republiky. Součástí práce je popsání mezinárodních a vnitrostátních dokumentů, které popisují strategické cíle a podmínky, kterých musí nejen naše ...
 • Jaderná energetika v ČR 

  Říha, Tomáš
  Práce pojednává o úloze jaderné energetiky v České republice. Analyzuje současný stav české energetiky a predikuje její vývoj do roku 2020. Srovnává možné cesty vývoje a hodnotí je z hlediska ekonomické realizovatelnosti, ...
 • Malé a střední jaderné reaktory a jejich využití 

  Novotný, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v ...
 • Malé modulární reaktory 

  Tichý, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na jadernou energetiku. Popisuje jednotlivé generace jaderných reaktorů a jejich hlavní zástupce. Hlavním tématem této práce jsou malé modulární reaktory, kterým se věnuje podrobněji. Jsou ...
 • Malé modulární reaktory a možnosti jejich využití 

  Křeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá slibným typem nových jaderných reaktorů – malé modulární reaktory (SMR). Definuje základní vlastnosti SMR a jejich zásadní rozdíly od velkých jaderných reaktorů, stručně hodnotí jednotlivé ...
 • Návrh a a variantní řešení sekundárního a terciálního okruhu jaderné elektrárny 

  Hladík, Jakub
  Účelem této diplomové práce je rešerše tepelných schémat jaderných elektráren a následně předložení návrhu dílčích komponent a jejich zapojení do tepelného schématu. Při návrhu jsou uvažovány různé varianty pohonu napájecích ...
 • Návrh programu pro výpočet výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu pro JE s reaktorem VVER 440 

  Tvrdý, Miloslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou určení výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu. První část obsahuje popis jaderné elektrárny s reaktorem VVER 440. Důraz je kladen na prvky a systémy přímo ...
 • Nízkocyklová životnost v podmínkách jaderné energetiky 

  Sehnal, Dominik
  Prodloužení životnosti jaderných zařízení tkví v hledání projektových rezerv. Tato práce se zabývá hodnocením nízkocyklové životnosti jaderných zařízení typu VVER a posouzením vlivu úrovně výpočtového modelu. V rámci práce ...
 • Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot 

  Němčíková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků protlačovací zkoušky na miniaturních discích s výsledky tahové zkoušky konstrukčních ocelí. Pro experimenty byly vybrány oceli P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 a 42 2707, ...
 • Studium nanomateriálů pro jejich použití v jaderné energetice a výzkumu 

  Jelínek, Martin
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled vlastností jednotlivých nanomateriálů a shrnuje nejnovější poznatky o pokročilých aplikacích ve všech odvětvích jaderné energetiky od konstrukčních materiálů, přes palivo, palivové ...
 • Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany 

  Říha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá radiačním poškozením reaktorových nádob jaderných reaktorů, konkrétně pak poškozením TNR 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. V obecné rovině práce popisuje mechanismy poškození reaktorových ocelí ...
 • Studium vlivu jaderných elektráren na životní prostředí pomocí radioanalytických metod 

  Brunčiaková, Miriama
  Táto práca má za cieľ zanalyzovať vplyvy JE na lokálne ŽP. Pre určenie vplyvom je potrebné danú lokalitu v okolí JE dlhodobo monitorovať a následne prípadne dopady vyhodnocovať. V biomonitoringu sa využívajú gama spektroskopy, ...
 • Využití nanotechnologií v jaderné energetice 

  Skalička, Jiří
  Práce shrnuje současné poznatky o nanomateriálech a jejich použití. Zabývá se hlavně metodami výroby a použitím jednotlivých typů materiálů v oblasti jaderné energetiky, jaderného výzkumu a jaderné medicíny. Teoretická ...
 • Výzkum a vývoj v oblasti jaderných paliv současnosti 

  Koláčný, Tomáš
  Tato bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat v současnosti používaná jaderná paliva a jejich materiály, popsat palivový cyklus od těžby, zpracování a obohacování, až po možnosti nakládání s použitým palivem, ...