Now showing items 1-13 of 13

 • Adaptace rozpoznávače řeči na datech bez přepisu 

  Švec, Ján
  Cílem práce je vytvořit a otestovat techniky pro adaptaci rozpoznávače řeči na audionahrávkach bez slovního přepisu. Nejprve připravíme data pro trenovaní rozpoznavače řeči a natrénujeme počáteční systém. Tímto rozpoznavačem ...
 • Dynamický dekodér pro rozpoznávání řeči 

  Veselý, Michal
  Výstupem této práce je funkční a značně optimalizovaná implementace dynamického dekodéru, která funguje na principu dynamického generování rozpoznávací sítě a dekódování modifikovaným algoritmem Token Passing. Implementované ...
 • Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition 

  Beneš, Karel
  Tato práce se zabývá transformací bezkontextových gramatik na váhované konečně stavové převodníky. Je vybrána podmnožina bezkontextových gramatik, kterou lze tranformovat přesně. Je představen test, zda daná gramatika ...
 • Inteligentní nákupní lístek 

  Doubek, Milan
  Tato práce se zabývá tvorbou unikátní aplikace pro správu nákupních lístků, při jejímž vývoji bylo využito nejnovějších technik a principů používaných u začínajících projektů, tzv. startupů. Veškeré hypotézy a úvahy byly ...
 • Klávesnice pomocí pohledu 

  Sznapka, Jakub
  Cílem bakalářská práce je vytvoření nástroje pro psaní pohledem. Zabývá se problematikou snímání pohledu a jeho vyhodnocováním. Obsahuje popis metody Swype, která se používá při psaní na dotykových displejích. Následuje ...
 • Modelování dynamiky prosodie pro rozpoznávání řečníka 

  Jančík, Zdeněk
  V současných systémech pro rozpoznání mluvčího se zpravidla využívají krátkodobé akustické příznaky. Jiné příznaky se používají jen zřídka. V práci se zaměřím na prosodické příznaky získané z průběhu základního tónu a ...
 • Modelování jazyka v rozpoznávání češtiny 

  Mikolov, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou jazykových modelů v oblasti automatického přepisu mluvené řeči. V teoretické části jsou rozebrány současně používané metody pro pokročilé jazykové modelování založené na statistickém ...
 • Napovídač textu pomocí neuronové sítě v prohlížeči 

  Kubík, Ján Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvoriť a natrénovať neurónovú sieť, ktorá sa následne bude používať v internetovom prehliadači pre napovedanie sekvencií anglických slov v priebehu písania textu používateľom. Zámerom je zjednodušenie ...
 • Překlad z češtiny do angličtiny 

  Petrželka, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje principy statistického strojového překladu a demonstruje, jak sestavit systém pro statistický strojový překlad Moses. V přípravné fázi jsou prozkoumány volně dostupné bilingvní česko-anglické ...
 • Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 

  Kryške, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro ...
 • Rychlý a přesný detektor klíčových slov 

  Lenčéš, Marián
  Tato práce se zabývá rychlou a přesnou detekcí klíčových slov z audio nahrávek. Cílem práce bylo prostudovat možnosti detekce slov a vytvořit několik typů jazykových modelů. Tyto modely následně mezi sebou porovnat. ...
 • Statistické jazykové modely založené na neuronových sítích 

  Mikolov, Tomáš
  Statistické jazykové modely jsou důležitou součástí mnoha úspěšných aplikací, mezi něž patří například automatické rozpoznávání řeči a strojový překlad (příkladem je známá aplikace Google Translate). Tradiční techniky pro ...
 • Statistický strojový překlad mezi češtinou a slovenštinou 

  Astaloš, Lukáš
  Cílem téhle práce je navrhnout, implementovat a vyhodnotit úspěšnost vytvořeného systému pro překlad českých textů do slovenštiny. Popisuje teoretické základy statistického strojového překladu a pak samotnou fázi návrhu a ...