Now showing items 1-5 of 5

 • Jemné částice emitované při reálném spalování biomasy 

  Pažourek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými při reálném spalování biomasy. V první části pojednává o biomase, o spalovacích zařízeních, ve kterých lze spalovat biomasu a v neposlední řadě o znečisťujících ...
 • Jemné částice produkované krbovými kamny 

  Škvařil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou jemných částic produkovaných při spalování v krbových kamnech. První část práce pojednává o rozboru atmosféry, zdravotních dopadech, tuhých znečišťujících látkách a jejich vzniku ...
 • Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony 

  Jobánek, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci křivky zrnitosti použitím příměsí. K návrhu betonu výborných vlastností je často třeba dosáhnout vyšší hutnosti směsi, a to pomocí návrhu vhodné křivky zrnitosti. Také jsou ...
 • Ultrajemné částice generované spalovacím procesem 

  Sitek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce jemných a ultrajemných částic při termickém rozkladu a spalování biomasy. V úvodu je popsána biomasa z hlediska využití jako paliva. Následuje část popisující vznikající ...
 • Vliv provozních parametrů kotle na přítomnost jemných částic ve spalinách 

  Košťál, Jan
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vzniku jemných částic v závislosti na parametrech spalování. Úvodní část práce tvoří přehled, který shrnuje informace o procesu spalování a o vzniku plynných produktů a v nich ...