Now showing items 1-20 of 25

 • Analysis of Speech Signals in VoIP Transferred Over a Network Channel 

  Báňa, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The article examines the impact of VoIP transmission channel characteristics on speech parameters. It seeks ways of emulating properties of a selected VoIP transmission channel and creating a network emulation environment. ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění a optimalizace QoS 

  Schön, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovými Wi-Fi sítěmi 802.11a/b/g/n. V první části se práce zabývá vysvětlením principů sítí a přístupu k médiu. Dále jsou rozebrány standardy IEEE 802.11 a obecné parametry QoS a její ...
 • Blind Oversampling Data Recovery with Low Hardware Complexity 

  Kubicek, M.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  The paper is focused on the optimization and implementation of fully digital feed-forward blind oversampling CDR (BO-CDR). Two new phase-decision algorithms are proposed. Their complexity is very low, enabling a very simple ...
 • Evaluation and Investigation of the Delay in VoIP Networks 

  Kyrbashov, B.; Baronak, I.; Kovacik, M.; Janata, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  The paper is focused mainly on the delay problems, which considerably influence the final quality of connections in VoIP (Voice over IP) networks. The paper provides a detailed exploration of the nature and mechanisms of ...
 • Klasifikace přenosových kanálů na základě analýzy řečového signálu 

  Báňa, Josef
  Práce zkoumá vliv charakteristických vlastností přenosového kanálu VoIP na řečové parametry. V práci je hledán způsob emulace vlastností vybraného přenosového kanálu VoIP a vytvořeno emulační síťové prostředí. Ve vývojovém ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Bakalářskou práci, kterou právě čtete, se zabývá problematiku VoIP hovoru na síti a měření jeho kvality. V dalších odstavcích bude diskutováno o základy síťových protokolů TCP/IP, úvod do problematiky QoS – způsoby změření ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematiku IP telefonie, emulace sítě a kvalitou službou (QoS). Kapitol 2 pojednává o model TCP/IP a OSI, síťových protokolech (IP, TCP, UDP) a o protokolu SIP. Kapitole 3 se zabývá ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Měření parametrů datových přenosů v počítačových sítích 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce je souhrně zaměřena na základní parametry datových přenosů počítačových sítí. V první části jsem přehledně popsal základní parametry sítí, způsob jakým se dané parametry měří a zohledňují. Zaměřil jsem se ...
 • Měření přenosových parametrů datových sítí 

  Haško, Juraj
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu možných metód merania prenosových parametrov dátových sietí, porovnanie jednotlivých metodík merania a určenie vhodnosti ich použitia pre určitý typ siete. Jej súčasťou je návrh ...
 • Měření přenosových rychlostí a zpoždění v počítačových sítích 

  Bárdossy, Adrián
  Bakalárska práca sa zaoberá meraním prenosových rýchlostí a spozdenia počítačových sietí. V prvej časti je definované, aké metodiky merania poznáme, rôzne RFC a ich jednotlivé rozobranie, taktiež rôzne parametre merania v ...
 • Měření vlivu nežádoucích jevů v IP síti na kvalitu VoIP hovoru 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv nežiaducich faktorov v IP sieťach na prenos hlasu VoIP. Rozoberá problematiku prenosu hlasu cez paketové siete v rámci noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti sú ...
 • MODELOVÁNÍ A IMPLEMENTACE SUBSYSTÉMŮ KOMUNIKAČNÍHO ŘETĚZCE V OBVODECH FPGA 

  Kubíček, Michal
  Současné obvody pro obnovu bitové synchronizace jsou stále ve většině případů založené na analogové smyčce fázového závěsu. Analogovou část obvodu je třeba pro každou výrobní technologii znovu navrhnout a migrace takového ...
 • Moderní řečové příznaky používané při diagnóze chorob 

  Bílý, Ondřej
  Tato práce se zabývá diagnózou Parkinsonovy choroby na základě analýzy řečového signálu. Na začátku práce je popsána tvorba řečového signálu. Následuje popis analýzy řečového signálu, jeho předzpracování a následná extrakce ...
 • Nástroje pro testování propustnosti sítě 

  Loffay, Pavol
  Cílem této práce je vytvořit rešerši existujících open source nástrojů, které jsou zaměřeny na diagnostiku síťového provozu pomocí měření propustnosti a dalších základních parametrů. Práce se věnuje vytvoření metodiky pro ...
 • Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Zikmund, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby ...
 • Ověřování stabilního provozu sítě nové generace měřením přenosových parametrů 

  Gregor, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením přenosových parametrů v přístupových sítích nové generace NGA. Cílem práce je sestavení a konfigurace testovací sítě a scénářů pro měření kvalitativních parametrů služeb a následné ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v operačních systémech unixového typu pro provoz v bezdrátových sítích WiFi 

  Mizera, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na podporu kvalitativních požadavků služeb v bezdrátových sítích, především v operačních systémech Linuxového typu. Téma je spojeno nejen se samotným OS, ale také se standardem bezdrátových sítí ...