Now showing items 1-20 of 24

 • Aktivní aerodynamické prvky automobilů 

  Mikulášek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma aktivní aerodynamické prvky. Práce nás nejprve seznámí se základy aerodynamiky a tvorbou vztlakové síly. Popisuje jednotlivé aktivní aerodynamické prvky, které ...
 • Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení 

  Kolář, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce je sestavení a řízení modelu aktuátoru, který aproximuje chování reálného aktuátoru při zátěži. Práce popisuje jednotlivé typy aktuátorů a jejich vlastnosti. Dále je popsán matematický model ...
 • Design plachetnice 

  Křížová, Barbora
  Předmětem mé diplomové práce je návrh a analýza plachetnice, a to v souladu s ergonomickými, technickými a estetickými požadavky. Cílem je vytvořit takovou plachetnici, která je po stránce designu zajímavá, moderní a ponese ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Konstrukční uspořádání křídla soutěžního letounu 

  Mahdal, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním křídla soutěžního letounu. Práce se skládá z pěti hlavních částí. První část popisuje soutěž Air Cargo Challenge, pro kterou je daný letoun navrhován. Dále je proveden ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Návrh koncepce systému vztlakové klapky pro novou generaci sportovního letounu 

  Rensa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce sportovního letounu pro základní výcvik, leteckou turistiku a aerovleky s využitím v aeroklubech a privátním sektoru. Cílem práce bylo navržení vnějších tvarů letounu, ...
 • Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC 

  Štěpánek, Jan
  Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení ...
 • Návrh křídla soutěžního modelu letadla kategorie F1A 

  Jurina, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem křídla soutěžního kluzáku kategorie F1A. Je proveden rozbor letových režimů. Dále se práce zabývá aerodynamickým návrhem křídla s využitím programu XFLR5. Je definováno maximální zatížení a ...
 • Návrh letounu VUT 022 s proudovým pohonem dle předpisu CS-22 

  Matěják, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem, výpočtem zatížení a pevnostní kontrolou kompozitní konstrukce křídla letounu s využitím konstrukce letounu VUT 001 Marabu, tak aby byly splněny požadavky předpisu CS-22. V rámci práce ...
 • Návrh uzlu křídlo-trup kompozitního letounu 

  Sadovský, Hynek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním, pevnostním a technologickým návrhem uzlu křídlo-trup celokompozitového čtyřmístného letounu certifikovaného dle předpisu CS-23. Návrh je zaměřen na optimální využití prostoru, nízkou ...
 • Návrh wingletu pro kluzák LS-3 

  Koutník, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák LS-3. Popisuje výběr metody pro stanovení hlavních parametrů wingletu na zálkadě zvoleného kritéria pro porovnání výkonů modifikovaného letadla s letadlem s původním ...
 • Návrh zástavby vodíkové tlakové nádrže na křídlo letounu VUT 001 Marabu 

  Koštial, Rostislav
  Obsahem diplomové práce bylo navrhnout zástavbu vodíkové tlakové nádrže pro letoun VUT 051 RAY. Byl proveden průzkum dostupných palivových článků na trhu. Umístění nádrže bylo zvoleno nad křídlem s použitím komponent pro ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Darriusovým rotorem 

  Novotný, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativního zdroje energie - větru. Byl sestaven model Darrieusova rotoru pro výukové účely podle dostupných materiálů a možností. Pak bylo provedeno několik měření, ...
 • Návrh změny kostrukčního řešení hlavních závěsů křídla letounu Z 242 

  Hála, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá modernizací křídla letounu Z 242 L. Hlavní důraz je kladen na rekonstrukci hlavních závěsů. Společně s touto změnou jsou navrženy nové nosníky křídla a také integrální nádrž. Únosnost konstrukce ...
 • New Approaches in Numerical Aeroelasticity Applied in Aerodynamic Optimization of Elastic Wing 

  Navrátil, Jan
  Aeroelasticita je nezbytná vědní disciplína zahrnuta do návrhu letounů. Zaměřuje se na předpovídání jevů, které vznikají vlivem interakce aerodynamických, elastických a setrvačných sil. Tyto jevy často vedou ke katastrofickým ...
 • Nosné soustavy kluzáků 

  Löffelmann, František
  Práce pojednává o vlivu geometrických charakteristik na aerodynamické vlastnosti křídel v obecném smyslu, zatížení konstrukce křídla a popisuje typická konstrukční řešení křídel. Dále jsou uvedeny základní požadavky na ...
 • Předběžná aerodynamická analýza konceptu dálkově řízeného modelu s proudovým pohonem 

  Novák, Ondřej
  Tato práce se zabývá aerodynamickou analýzou bezpilotního letounu a následnými úpravami křídla, jeho polohy a přechodu křídlo-trup. Důraz je kladen na charakter odtržení proudění, jeho interakci s dalšími strukturami ...
 • Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu 

  Mazánek, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu prostředků pro snižování indukovaného odporu na křídle letounu. Popisuje vznik indukovaného odporu a jeho změny za letu. Dále se bakalářská práce zabývá geometrickými ...
 • Užitné vlastnosti plastových a hliníkových oken při zabudování do stavby 

  Gabriel, Jindřich
  Bakalářská práce je věnována tepelně izolační problematice jednotlivých součásti dveří a oken z hliníkových a plastových profilů. Zároveň jsou i uvedeny výrobní postupy pro výrobu těchto otvorových výplní stavebních ...