Now showing items 1-11 of 11

 • Alternativní návrh čáry zrnitosti 

  Kozáček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem křivky zrnitosti směsi s co nejmenší mezerovitostí. Popsána je zde Fullerova křivka a její původ. Je zde krátce popsána teorie sphere packingu. Stěžejním bodem této bakalářské práce je ...
 • Návrh koncepce využívání mikropříměsí pro betony vysokých užitných vlastností 

  Lédl, Matěj
  Moderní cementový kompozit se dnes již neobejde bez použití příměsí. Tato diplomová práce je zaměřena na návrh malt s použitím mikro a nano příměsí, dosažení vysokých mechanických pevností díky optimalizované zrnitosti ...
 • Návrh technologie vodopropustných betonů 

  Skřivánek, Michal
  Práce se zabývá návrhem technologie vodopropustných betonů (PC). Obsahem teoretické části jsou rešerše zpravidla zahraničních autorů o výzkumech těchto betonů. Obecně je zde řešena problematika složení PC, křivka zrnitosti ...
 • Odhad efektivní velikosti zrna zemin aparaturou EIS 

  Chládová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití metody elektrické impedanční spektrometrie při odhadu efektivní velikosti zrna zemin. V prvním kroku řešení byla stanovena efektivní velikost zrna testovaných zemin ze ...
 • Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony 

  Jobánek, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci křivky zrnitosti použitím příměsí. K návrhu betonu výborných vlastností je často třeba dosáhnout vyšší hutnosti směsi, a to pomocí návrhu vhodné křivky zrnitosti. Také jsou ...
 • Optimalizace skladby kameniva s max. zrnem 22 mm pro transportbetony 

  Opat, Lubomír
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu křivek kameniva, procentuálního zastoupení jednotlivých roztříděných frakcí kameniva v receptuře betonové směsi. Objasňuje vznik a původ druhů kameniv do betonu, z jejich matečních ...
 • Optimalizace složení pracovní hmoty pro výrobu hutného dinasu. 

  Maňák, Jan
  Dinas je žárovzdorný materiál používaný hlavně v koksárenství, sklářství a hutnictví. Je tvořen téměř výhradně modifikacemi SiO2. Hutný dinas je nenahraditelnou součástí koksárenských baterií a jeho hutnost a odolnost je ...
 • Studie konstrukce trativodu 

  Navrátil, Petr
  Při odvodnění zemní pláně tělesa železničního spodku krytým odvodňovacím zařízením, zejména trativody, nesmí dojít k promísení materiálu výplně trativodu s materiálem konstrukční vrstvy a materiálem zemního tělesa. Aby k ...
 • Systémové zpracování studie konstrukce trativodu 

  Navrátil, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015-01-29)
  Aby při návrhu konstrukce trativodu nedošlo k promísení zásypu trativodní rýhy s materiálem zemního tělesa a konstrukční vrstvy, musí být dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek splněno filtrační kritérium. Článek se zabývá ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv ze směsí typu SMA s R - materiálem 

  Dzurková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přidávání R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový (SMA). Materiál byl získán z obalovny, která dané směsi položila v rámci zkušebního úseku na komunikaci ...
 • Zakládání na objemově nestálých zeminách 

  Legut, Dana
  Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, ...